ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА


Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча относно организацията и управлението на ловното стопанство, правото на лов, стопанисването, ползването и опазването на дивеча, търговията с дивеч и дивечови продукти, организирането и провеждането на организирания ловен туризъм и редът за определяне на щетите, нанесени от дивеча.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛОВНАТА ПЛОЩ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

Раздел I.
Организация на ловната площ

Чл. 2. (1) Минималната площ на ловностопанските райони в зависимост от основния вид дивеч, определен с ловоустройствения проект, е, както следва:

1. за благороден елен - 2000 ха;

2. за сърна и дива свиня - 1500 ха;

3. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

4. при смесен характер на местообитанията (едро- и дребнодивечов) - 1000 ха.

(2) Ловностопанският район може да бъде съставен от отделни комплекси. Отделните комплекси са площи, които нямат общи граници и всяка от които поотделно има площ по-малка от посочената в ал. 1.

(3) Бази за интензивно развъждане и ползване на дивеч с площ по-малка от определената по ал. 1 могат да се обособяват като отделни ловностопански райони.

Чл. 3. (1) Границите на всички ловностопански райони се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите (НУГ).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Началникът на НУГ прави предложение:

1. за границите на ловностопански райони на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча - по предложение на комисиите по ловно стопанство при държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция; спорните въпроси се решават от съветите по лова при регионалните управления на горите;

2. за границите на ловностопански райони на държавните дивечовъдни станции и базите за интензивно стопанисване на дивеча в района им на дейност - по предложение на Ловния съвет при НУГ;

3. за границите на ловностопански райони на обектите по чл. 11 и § 69 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лова и опазване на дивеча - по предложение на Ловния съвет при НУГ;

4. за границите на ловностопанските райони на дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча, стопанисвани от държавните лесничейства - по предложение на съветите по лова при регионалните управления на горите.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(5) Границите на ловностопанските райони на националните паркове са в рамките на утвърдените граници по Закона за защитените територии. Ловуване в тези райони се извършва за регулиране числеността на животинските видове.

(6) Границите на развъдниците се определят с ловоустройствения проект по предложение на комисиите по ловно стопанство. Площта на развъдниците е не по-малка от 3 на сто от територията на ловностопанския район.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Границите на ловностопански райони в обектите, непосредствено свързани с отбраната и националната сигурност на страната, се определят със заповед на министъра на земеделието и горите, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

(8) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Границите на ловищата в ловностопанските райони се определят с ловоустройствения проект.

(9) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) До изготвяне на ловоустройствените проекти границите на развъдниците се определят по предложение на стопанисващия дивеча от комисията по ловно стопанство към държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция и се утвърждават от началника на регионалното управление на горите.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Предложенията за разделяне на ловностопанските райони, предоставени на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча, се разглеждат в комисиите по ловно стопанство при държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция.

(2) Предложенията по ал. 1 се представят в комисиите по ловно стопанство чрез ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, придружени с протокол от общото събрание на ловната дружина, стопанисваща дивеча, съдържащ решение за разделяне на района, взето с обикновено мнозинство от членовете на дружината.

Чл. 4. (1) За всеки ловностопански район се изработва ловоустройствен проект със срок на действие 10 години.

(2) Изработването на ловоустройствените проекти се възлага от НУГ при условията и по реда на Закона за обществените поръчки въз основа на задание за проектиране, утвърдено от началника на НУГ.

Чл. 5. (1) Националното управление по горите възлага изработването на ловоустройствените проекти на:

1. физически лица, които отговарят на следните изисквания:

а) имат завършено висше образование по специалността "Горско стопанство";

б) работили са в областта на ловното стопанство не по-малко от 5 години;

в) разработили са един или са участвали в разработването на не по-малко от 3 ловоустройствени проекта;

2. юридически лица, които имат сключен трудов или граждански договор с лице, което отговаря на изискванията по т. 1.

(2) Лицата по ал. 1, т. 2 са длъжни да представят на възложителя копие от дипломата и от трудовия или гражданския договор с наетото лице.

(3) Изготвянето на ловоустройствените проекти не може да се възлага на лицата, участвали в изготвянето на заданието за проектиране на ловоустройствените проекти.

Чл. 6. Необходимата информация и картна основа за изработването на ловоустройствените проекти се предоставя безвъзмездно от Министерството на земеделието и горите и от НУГ.

Чл. 7. (1) Тереннопроучвателните и проектните работи по изработването на ловоустройствения проект се обсъждат от комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства, съответно към държавната дивечовъдна станция.

(2) Изработените ловоустройствени проекти се обсъждат на ловоустройствено съвещание в държавните лесничейства, съответно в държавните дивечовъдни станции, от комисия, назначена със заповед на началника на НУГ.

(3) Ловоустройствените проекти заедно с протокола от съвещанието по ал. 2 се обсъждат от експертен съвет към НУГ, назначен със заповед на началника на НУГ.

(4) В експертния съвет задължително се включват представители на Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Националното управление по горите, Лесотехническия университет, Института по зоология и Института за гората при Българската академия на науките.

(5) За работата на експертния съвет се съставя протокол, който се предлага за утвърждаване от началника на НУГ.

(6) Утвърденият ловоустройствен проект, картният материал и изходната база от данни се предоставят от изпълнителя на магнитен носител в НУГ.

(7) Екземпляр от ловоустройствения проект се предоставя на регионалните управления на горите, държавните лесничейства, съответно на държавните дивечовъдни станции, и на лицата, стопанисващи дивеча.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Средствата, необходими за изработването на заданията за проектиране, и ловоустройствените проекти за ловностопански райони се осигуряват от бюджета на НУГ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Изработването на ловоустройствени проекти за бази за интензивно стопанисване на дивеча и устроени интензивни ловища за дребен дивеч, както и на допълнителни проекти за съоръжения, ферми и други се възлага и заплаща от лицата, стопанисващи дивеча.

(3) Приемането на ловоустройствените проекти по ал. 2 се извършва при условията и по реда на чл. 7 с участието на лицата, стопанисващи дивеча.

Чл. 9. Контролът по изпълнението на ловоустройствените проекти се осъществява от НУГ и от неговите органи.

Раздел II.
Управление на ловното стопанство

Чл. 10. Управлението на ловното стопанство се осъществява от Министерството на земеделието и горите чрез НУГ.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Консултативни органи по въпросите, свързани с организацията, управлението на ловното стопанство, стопанисването, ползването и опазването на дивеча на национално, регионално и местно равнище, са ловният съвет към НУГ, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства, или към държавните дивечовъдни станции.

(2) Ловният съвет към НУГ обсъжда и разработва предложения за решаване на основните въпроси на ловното стопанство на национално равнище, като:

1. организация на ловното стопанство;

2. състояние, опазване и увеличаване на дивечовите запаси;

3. таксация и план за ползване;

4. разселване, аклиматизация и категоризиране на видовете дивеч;

5. регулиране запасите на някои видове дивеч;

6. временни ограничения и забрани за ловуване на някои видове дивеч;

7. срокове, средства и начини на ловуване;

8. нормативи за ловностопански мероприятия;

9. научноизследователски разработки по ловно стопанство;

10. други въпроси, свързани с ловното стопанство.

(3) Съветите по лова към регионалните управления на горите обсъждат и разработват предложения за решаване на ловностопански проблеми, свързани с лова и опазване на дивеча на регионално равнище.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции обсъждат и разработват предложения за границите на ловностопанските райони на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча, границите на развъдниците, управлението на ловното стопанство и стопанисването на дивеча на местно равнище.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Взетите решения от консултативните органи по чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча се привеждат в изпълнение със заповед на министъра на земеделието и горите, съответно на началника на НУГ, началника на регионалното управление на горите и директора на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция.

Глава трета.
ПРАВО НА ЛОВ

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Кандидатите за придобиване право на лов се включват в курс за обучение и подготовка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Курсът за обучение и подготовка включва теоретична подготовка по теми съгласно приложение № 4 и практическа подготовка по теми съгласно приложение № 5.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Курсовете по ал. 1 се организират и провеждат от:

1. ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;

2. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

3. държавните дивечовъдни станции;

4. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2004 г.) други юридически лица;

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по ал. 3 трябва да имат сключен договор със специалист по оръжезнание и боравене с ловно оръжие, договор с инструктор по ловна стрелба, както и сключен трудов или граждански договор поне с един от следните специалисти:

1. научен работник в областта на ловното стопанство;

2. преподавател по дисциплината "Ловно стопанство" във висше и/или средно учебно заведение;

3. лице с висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" с най-малко 10 години практика по ловно стопанство.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Наетите лица по ал. 4 водят курсовете за подготвяне на кандидат-ловците.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по ал. 3, т. 1 прилагат към протокола за завършен курс:

1. копие от договорите по ал. 4;

2. копие от дипломата за завършено висше образование и документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността на лицата по ал. 4, т. 3.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Министърът на земеделието и горите издава заповед за определяне максималния брой на ловците на територията на държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции.

(2) Началникът на НУГ до 31 декември обявява със заповед държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции, в района на дейност на които могат да се провеждат курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов през следващата година.

(3) Курсовете за подготовка на кандидатите за придобиване право на лов се провеждат от 1 февруари до 10 май.

Чл. 13. (1) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по чл. 12, ал. 3, т. 1 регистрират организираните от тях курсове в съответното държавно лесничейство и държавна дивечовъдна станция не по-късно от 3 дни преди започването им, като представят заявление по образец, утвърден от началника на НУГ, към което се прилагат:

1. списък на обучаваните лица;

2. учебен план за провеждане на курса;

3. копие от договорите по чл. 12, ал. 4;

4. копие от документите, удостоверяващи изискванията към лицата по чл. 12, ал. 4.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) При липса на някои от документите по ал. 2, както и когато подадената документация не удостоверява изискванията за организиране и провеждане на курса, директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, отказва да регистрира курса. Отказът се извършва с мотивирана писмена заповед и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Държавното лесничейство, съответно държавната дивечовъдна станция, води регистър на курсовете за подготовка на кандидати за придобиване право на лов. В регистъра се вписват наименованието на сдружението по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, което организира курса, и броят на кандидатите за придобиване право на лов.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) С учебния план се определят темите за теоретична подготовка по дати, броят на часовете за лекции, датите на практическата подготовка, лекторите и инструкторите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В едноседмичен срок от завършването на курса на обучение лицата по чл.12, ал. 3 изготвят протокол и издават удостоверения за завършен курс на обучение и подготовка.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) До 20 май на текущата година лицата, завършили курса на обучение и подготовка, подават лично или чрез лицата по чл. 12, ал. 3 заявления за явяване на изпит в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция, където е извършена регистрацията по чл. 13, ал. 3. Към заявлението се прилагат удостоверение за завършен курс на обучение и подготовка и документ за платена такса за полагане на изпит за придобиване право на лов.

(2) Въз основа на заявлението по ал. 1 директорът на държавното лесничейство, съответно директорът на държавната дивечовъдна станция или упълномощено от него лице, изготвя списък на лицата, допуснати до изпит.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) На една изпитна дата се допускат до 25 лица.

(5) Теоретичният и практическият изпит се провеждат в различни дни.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) До 31 май началникът на регионалното управление на горите предлага на началника на НУГ график и състав на комисиите за провеждане на изпити по държавни лесничейства и държавни дивечовъдни станции.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Изпитите за придобиване право на лов се провеждат в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция на една изпитна сесия от 1 юни до 15 юли по график, утвърден от началника на НУГ.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Теоретичният изпит включва три нива - писмен тест, писмен изпит и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното.

(2) Теоретичният изпит се провежда в един календарен ден.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Писменият тест съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидатите за придобиване право на лов, групирани по раздели на модулен принцип:

1. дивечознание - 47 въпроса;

2. ловно законодателство - 7 въпроса;

3. дивечоразвъждане, стопанисване и опазване на дивеча - 11 въпроса;

4. начини, методи и средства за ловуване - 12 въпроса;

5. оръжезнание и ловна стрелба - 5 въпроса;

6. ловна кинология - 9 въпроса;

7. болести по дивеча - 9 въпроса;

8. оказване на първа медицинска помощ - 4 въпроса.

(2) Кандидатът маркира върху отделен изпитен лист отговора, който според него съответства на зададения въпрос.

(3) Комплектовката на изпитния тест се извършва в началото на изпитния ден в присъствието и с участието на кандидатите чрез случаен подбор на отделни изпитни модули при спазване на структурата по ал. 1.

(4) Времето за полагане на теста е 90 минути.

(5) Проверката на изпитните листа се извършва от комисията след приключването на изпита чрез налагане на шаблон.

(6) Оценката на резултатите от изпитния тест се определя от броя на верните отговори, посочени от кандидата. Кандидатът, отговорил правилно на 80 и повече въпроси от изпитния тест, се счита за успешно издържал писмения тест.

(7) За резултатите от проведения писмен изпитен тест се изготвя протокол от изпитната комисия, който се подписва от кандидатите.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Изпитните билети за писмения изпит се подготвят предварително и включват въпроси от различни раздели на преподадения материал. Всеки кандидат, допуснат до явяване на писмен изпит, развива въпросите от изпитен билет, съдържащ два въпроса по темите от програмата за теоретична подготовка на кандидатите за придобиване право на лов, изтеглен лично от него, върху листове, подпечатани с печата на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция.

(2) Времето за провеждане на писмения изпит е 90 минути от момента на изтегляне на билета.

(3) Проверката на писмените работи се извършва от изпитната комисия веднага след предаването на писмените работи. Оценката на писмените работи се извършва по шестобалната система, като всеки отделен въпрос се оценява с точност до 50 стотни от единицата. Общата оценка на писмената работа е средноаритметична на сбора от оценките на двата изпитни въпроса.

(4) Кандидатите, получили оценка добър 4 или по-висока за писмената си работа, се считат за успешно издържали писмения изпит и се допускат до по-нататъшно участие в изпита.

(5) За резултатите от проведения писмен изпит се изготвя протокол от изпитната комисия, който се подписва от кандидатите.

Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Кандидатите, допуснати до устен изпит, отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси.

(2) Комисията поставя оценка на устния изпит "издържал" или "неиздържал".

(3) Кандидатите, получили оценка "издържал", се считат за успешно положили теоретичния изпит и се допускат до явяване на практически изпит.

(4) За резултатите от проведения устен изпит се изготвя протокол от изпитната комисия, който се подписва от кандидатите.

Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Изпитната комисия изготвя обобщен протокол за резултатите от изпитния ден веднага след приключването му. В протокола се отразяват крайните резултати от проведения теоретичен изпит.

(2) Документацията на изпитната комисия от проведения теоретичен изпит включва:

1. листовете от писмения изпитен тест на кандидатите;

2. писмените работи на кандидатите;

3. междинните протоколи от отделните изпитни нива;

4. обобщения протокол от теоретичния изпит.

(3) Екземпляр от обобщения протокол от теоретичния изпит се предоставя на регионалното управление на горите и на НУГ.

(4) Резултатите от проведения теоретичен изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Чл. 17. (1) До практически изпит се допускат лицата, издържали теоретичния изпит.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Практическият изпит включва:

1. стрелба по силует на дивеч (заек) от 35 м - 10 изстрела; стрелбата се извършва с ловни патрони със съчми № 7 (2,5 мм); за успешно издържал се счита резултат от минимум 6 точни изстрела;

2. стрелба по асфалтови панички (дисциплина скейт) - единична стрелба от 7 позиции - с ловни патрони със съчми № 9 (2 мм), както следва:

а) първа позиция - стрелба по 5 панички - 3 от голяма кула и 2 от малка кула;

б) втора позиция - стрелба по 4 панички - 2 от голяма кула и 2 от малка кула;

в) трета позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;

г) четвърта позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;

д) пета позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;

е) шеста позиция - стрелба по 4 панички - 2 от голяма кула и 2 от малка кула;

ж) седма позиция - стрелба по 6 панички - 3 от голяма кула и 3 от малка кула;

за успешно издържал се счита резултат от минимум 12 точни изстрела.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) За резултатите от проведения практически изпит се изготвят индивидуални протоколи на участниците, в които се отразяват резултатите от проведената стрелба, както и обобщен протокол на изпитната комисия, който се подписва от кандидатите. Протоколите се съхраняват като документация на изпитната комисия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Екземпляр от обобщения протокол от практическия изпит се предоставя на регионалното управление на горите и на НУГ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Резултатите от проведения практически изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по чл. 24 от Закона за лова и опазване на дивеча полагат само практически изпит по ал. 2.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Класирането на кандидатите за придобиване право на лов се извършва въз основа на резултатите от писмения изпит. При равни оценки от писмения изпит класирането се извършва въз основа на резултатите от теста. При равни резултати от писмения изпит и теста се взема предвид броят на точните попадения при практическия изпит.

(2) Лицата, които поради обективна невъзможност не се явят на изпита по чл. 16 и 17, имат право да се явят на изпит през следващата година.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Кандидатите за придобиване право на подборно ловуване се допускат до изпит след завършен курс на обучение по програма съгласно приложение № 6.

(2) Курсовете по ал. 1 се организират от държавните дивечовъдни станции, от ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и от Лесотехническия университет, които водят регистър за курсовете. Курсовете се провеждат по учебен план, включващ темите за подготовка по дати, брой учебни часове и лектори.

(3) Ловните сдружения по ал. 2 трябва да имат сключен трудов или граждански договор поне с един от следните специалисти:

1. научен работник в областта на ловното стопанство;

2. преподавател по дисциплината "Ловно стопанство" във висше и/или средно учебно заведение;

3. лице с висше лесовъдско образование с най-малко 10 години практика по ловно стопанство.

(4) В едноседмичен срок от завършването на курса на обучение лицата по ал. 2 издават удостоверения за завършен курс на обучение по видове едър дивеч.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Изпитите за придобиване право на подборно ловуване се провеждат в държавните дивечовъдни станции и в Лесотехническия университет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Изпитът за придобиване право на подборно ловуване включва писмен и устен изпит.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата, завършили курса на обучение, подават заявления за явяване на изпит в държавната дивечовъдна станция и в Лесотехническия университет, където е извършена регистрацията по чл. 17б, ал. 2. Към заявлението се прилагат удостоверение за завършен курс на обучение и документ за платена такса за полагане на изпит за придобиване право на подборно ловуване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В двуседмичен срок след представяне на заявлението по ал. 5 началникът на регионалното управление на горите предлага на началника на НУГ график и състав на комисиите за провеждане на изпити по държавни дивечовъдни станции и в Лесотехническия университет.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) На една изпитна дата се допускат до изпит до 25 лица.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) При провеждане на писмения изпит за придобиване право на подборно ловуване всеки кандидат развива въпроси по темите от учебния план по чл. 17б, ал. 2, съдържащи се в изтегления от него изпитен билет. Листовете, върху които работят кандидатите, са подпечатани с печата на държавната дивечовъдна станция или на Лесотехническия университет.

(2) Времето за провеждане на писмения изпит е до два астрономически часа.

(3) Проверката и оценката на писмените работи се извършват веднага след предаването им на комисията по чл. 19, ал. 3.

(4) Писмените работи се оценяват с "издържал" или "неиздържал" за всеки вид отделно, изхождайки от пълнотата и нивото на изложените знания.

(5) Резултатите от проведения писмен изпит се отразяват в изпитния протокол.

Чл.18б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Кандидатите, издържали писмения изпит за придобиване право на подборно ловуване, се допускат до устен изпит, на който отговарят на зададени от комисията въпроси от учебния план по чл. 17б, ал. 2.

(2) Времето за полагане на устния изпит не може да бъде повече от 30 минути.

(3) Комисията поставя оценка на устния изпит "издържал" или "неиздържал".

(4) Кандидатите, получили оценка "издържал", се считат за успешно положили изпита за подборно ловуване.

(5) Резултатите от проведения изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(6) За резултатите от проведения изпит се изготвя обобщен протокол от изпитната комисия, който се съхранява като документация за проведения изпит.

(7) Екземпляр от обобщения протокол се представя в НУГ, въз основа на който в 10-дневен срок се издават удостоверения за подборно ловуване.

Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Курсовете за подготовка и изпитите за придобиване право на ловен водач се организират и провеждат от държавните дивечовъдни станции и от Лесотехническия университет по програма съгласно приложение № 7.

(2) За организираните курсове дивечовъдната станция или Лесотехническият университет водят регистър.

(3) Изпитът за придобиване право на ловен водач включва две нива - събеседване и практика.

(4) Комисията поставя на лицата оценка "издържал" или "неиздържал".

(5) За резултатите от изпита изпитната комисия изготвя протокол. Екземпляр от протокола се представя в НУГ, въз основа на който на успешно положилите изпита се издават удостоверения за придобиване право на ловен водач.

Чл. 19. (1) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисии за провеждане на изпити за придобиване право на лов от български граждани и от чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, както и за подборен отстрел и ловни водачи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на лов се включват представители на НУГ или на регионалното управление на горите, на държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция, на Министерството на вътрешните работи, на лицата по чл. 12, ал. 4 или специалист по ловно стопанство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на подборно ловуване се включват представители на НУГ или на регионалното управление на горите и на държавната дивечовъдна станция, на Министерството на вътрешните работи и на лицата по чл. 17б, ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на ловен водач се включват представители на НУГ и на Лесотехническия университет.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 22. (1) Държавното лесничейство, съответно държавната дивечовъдна станция, в чийто район на дейност е постоянният адрес на лицето, придобило право на лов, издава ловния билет.

(2) Ловният билет се издава в 3-дневен срок след подаване на писмено заявление, към което се прилагат:

1. удостоверение за придобито право на лов;

2. (нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) членска карта, удостоверяваща членство в ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) снимки - 2 броя;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) документ за платена такса.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Ловец, променил постоянния си адрес, подава заявление за пререгистрация на ловния си билет в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция, в чийто район на дейност е новият му постоянен адрес.

(2) Директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция по ал. 1, или упълномощени от тях длъжностни лица регистрират промяната и издават нов ловен билет без заплащане на годишна такса.

(3) Лицата по ал. 2 в 3-дневен срок служебно уведомяват държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция, в чийто регистър се е водил на отчет ловният билет, за отписването му от регистъра.

(4) Презаверката на ловните билети се извършва в държавните лесничейства и в държавните дивечовъдни станции по постоянния адрес на ловеца след представяне на заверена членска карта от ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча за съответната година.

(5) В случаите на изгубен, откраднат или повреден ловен билет държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция издава нов срещу заплащане на такса за издаване на дубликат.

Чл. 24. (1) Удостоверенията за подборен отстрел и ловни водачи се издават от НУГ.

(2) Националното управление по горите води публичен регистър за удостоверенията по ал. 1.

Чл. 25. (1) Националното управление по горите издава билети за лов на представители на дипломатически мисии при условията на взаимност.

(2) Националното управление по горите издава билети за лов на чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, при представяне на следните документи:

1. писмена молба до НУГ;

2. документ за самоличност;

3. документ за придобито право на лов в Република България или документ за право на лов, издаден от страната, чиито граждани или поданици са те;

4. снимка на лицето - 1 бр.;

5. документ за платена такса.

(3) Държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция издава билети за лов за срок един месец на чужденци, краткосрочно пребиваващи в Република България, след представяне на документ за придобито право на лов, издаден от страната, чиито граждани или поданици са те.

(4) Националното управление по горите води регистър за билетите за лов, издадени по реда на ал. 1, 2 и 3.

(5) Регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции водят регистър за билетите за лов, издадени по реда на ал. 3.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча сключват трудов договор най-малко с един специалист по ловно стопанство.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) При промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини стопанисването на дивеча в новообособените ловностопански райони се предоставя на ловните дружини, в чийто състав лицата, стопанисвали дивеча до влизането в сила на промяната, са повече от половината.

(2) Ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, в чийто състав са включени ловните дружини по ал. 1, извършва регистрацията им в съответното държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция.

(3) Ловните дружини, които вследствие на учредяване на ново сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча изгубват общите граници с останалите ловностопански райони по смисъла на чл. 30, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, по свой избор остават в състава на сдружението, в което са членували до влизането в сила на промените, или преминават към ловно сдружение, с което имат общи граници, ако тези сдружения са на територията на същото държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция.

Глава четвърта.
СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

Раздел I.
Стопанисване на дивеча

Чл. 28. Стопанисването на дивеча в ловностопанските райони се извършва въз основа на утвърдените ловоустройствени проекти.

Чл. 29. (1) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча подават в държавното лесничейство, съответно в държавната дивечовъдна станция, заявление за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча за съответния ловностопански район, към което прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. копие от документа за данъчна регистрация;

3. копие от документа за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

4. (нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) копие от договора със специалиста по ловно стопанство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) След подаване на заявлението по ал. 2 директорът на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция открива процедурата за пряко договаряне с издаването на заповед, която съдържа:

1. правното и фактическото основание за откриване на процедурата;

2. ловностопанския район;

3. срока за предоставяне стопанисването на дивеча;

4. изисквания за стопанисването на дивеча;

5. срок за представяне на писмени предложения, който не може да бъде по-кратък от 10 календарни дни;

6. място, ден и час за провеждане на прякото договаряне.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, изпраща копие от заповедта по ал. 3 до сдружението, подало заявление по ал. 2.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, предоставя на лицата по ал. 2 план на площите, разрешени за паша, и извлечение от ловоустройствения проект, а при липса на действащ проект-писмена информация за:

1. таксацията на дивеча;

2. план за перспективно развитие на дивеча;

3. налични биотехнически съоръжения;

4. план за изграждане на нови биотехнически съоръжения.

(6) След изтичането на срока за представяне на предложението директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, назначава 5-членна комисия за провеждането на преговорите.

(7) Комисията по ал. 6 изготвя протокол за своята работа, който се подписва и от представител на сдружението.

(8) Въз основа на протокола по ал. 7 директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, сключва със сдружението договор за предоставяне стопанисването на дивеча.

(9) Договорът по ал. 8 съдържа клаузи за правата и задълженията на сдружението по чл. 37 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Чл. 30. (1) При неизпълнение на договорните задължения по чл. 29, ал. 9 директорът на държавното лесничейство по предложение на комисията по ловно стопанство със заповед забранява ползването на дивеча в съответния ловностопански район за срок до една година.

(2) Ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, което е страна по договора, стопанисва дивеча в ловностопанския район, за който има заповед по ал. 1.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Договорът по чл. 29, ал. 8 се прекратява:

1. с изтичането на срока;

2. при прекратяване на една от страните по договора;

3. по взаимно съгласие на страните;

4. при констатирани нарушения по чл. 29 и 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 договорът се прекратява с едномесечно писмено предизвестие от директора на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, отправено до лицето, което представлява сдружението.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Договорът по чл. 29, ал. 8 не се прекратява, а към съществуващия се подписва допълнително споразумение в случаите на преминаване на ловна дружина в друго сдружение. Допълнителното споразумение се подписва след представяне на протокол от ръководния орган на ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и приложен протокол от общото събрание на дружината с решение за преминаване в друго сдружение, взето с обикновено мнозинство от всички членове на дружината.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Националното управление по горите предоставя чрез пряко договаряне стопанисването на дивеча в ловностопанските райони на дивечовъдните участъци по § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча на Националното ловно сдружение за срок 10 години.

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Договорите за стопанисване и ползване на дивеча в ловностопанските райони, предоставени на ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, се сключват за срок 10 години.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) За осигуряване изхранването на дивеча, за подобряване на неговите местообитания и за ограничаване размера на щетите, които той нанася на горската растителност и селскостопанската продукция, във всеки ловностопански район се създава и поддържа специализирана фуражна база при спазване на следните препоръчителни площи:

1. дивечови ниви, ливади, просеки и специални сечища в държавните дивечовъдни станции и дивечовъдни участъци - минимум 40 дка на 100 ха ловна площ за равнинните райони, минимум 20 дка на 100 ха ловна площ за полупланинските райони и минимум 10 дка на 100 ха ловна площ за планинските райони;

2. дивечови ниви, ливади, просеки и специални сечища в останалите ловностопански райони - минимум 2 дка на 100 ха ловна площ за равнинните райони и минимум 6 дка на 100 ха ловна площ за полупланинските и планинските райони.

(2) Площите за специализираната фуражна база се определят с ловоустройствените проекти.

(3) Площите за специализираната фуражна база върху общински земи и гори се определят след решение на общинския съвет по предложение на комисията по ловно стопанство към държавното лесничейство.

(4) Площите за специализираната фуражна база върху частни земи и гори се определят след сключен договор между собственика на земята и гората и лицата, стопанисващи дивеча.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Проектирането на техническите съоръжения и материалната база се определят с ловоустройствения проект.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Подхранването на дивеча се извършва при спазване на препоръчителни дневни дажби и минимални срокове съгласно приложение № 1.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 51. За подхранване на дивеча в ловностопанските райони се изграждат и поддържат следния минимален брой съоръжения:

1. хранилки и солища за елени, сърни, муфлони, диви кози, зубър и тибетски як - по 1 брой на 10 животни; на всеки 10 обикновени хранилки - 1 комбинирана сеновал - хранилка при необходимост;

2. хранилища за дива свиня - на 300 ха ловна площ - 1 брой;

3. хранилки и солища за зайци - на 15 животни - 1 брой;

4. хранилки за глухар - за 5 птици - 1 брой;

5. хранилки за фазани, токачки и полудиви патици - за 20 птици - 1 брой;

6. хранилки за яребици и кеклици - за 15 птици - 1 брой.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Разселването на дивеч в страната се осъществява по предложение на лицата, стопанисващи дивеча.

(2) Началникът на НУГ до 30 юни утвърждава програма за разселване на едър и дребен местен дивеч за текущия ловен сезон.

(3) Началникът на НУГ до 15 декември утвърждава програма за разселване на фермерно произведен дивеч за следващия ловен сезон.

(4) Дивечът извън предвидения в програмите по ал. 2 и 3 може да се разселва само след разрешение от началника на НУГ.

(5) Дивечът за разселване се придружава с ветеринарен сертификат и документ за произход и преди разселването престоява в карантинни дворове и волиери за срок 45 дни.

(6) За разселване на дивеч се изготвя протокол от комисия, назначена от директора на съответното държавно лесничейство или държавната дивечовъдна станция. Комисията включва представители на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, районната ветеринарна служба и представител на лицата, стопанисващи дивеча.

Чл. 53. (1) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Директорът на държавната дивечовъдна станция и на държавното лесничейство осигурява ветеринарномедицинско обслужване на дивеча.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Контролът по осъществяване на специализираната зоопрофилактика на дивеча се осъществява от НУГ и от Националната научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести по дивеча.

Раздел II.
Ползване на дивеча

Чл. 54. (1) Методите на подборно ловуване са:

1. чрез издебване;

2. чрез причакване;

3. чрез примамване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Подборният отстрел в държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци към държавните лесничейства и обектите по чл. 11 от Закона за лова и опазване на дивеча се извършва в присъствието на служебно лице, притежаващо удостоверение за ловен водач.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) На служебното лице по ал. 2 се зачислява служебно ловно оръжие.

Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В държавните дивечовъдни станции и в дивечовъдните участъци по чл. 10, т. 1 и чл. 11 от Закона за лова и опазване на дивеча груповото ловуване на дива свиня се допуска само по линия на организирания ловен туризъм.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Груповото ловуване на дива свиня в ловностопанските райони на ловните дружини се извършва по утвърден график от държавното лесничейство, съответно от държавната дивечовъдна станция, при норматив 3 ловни излета за една дива свиня, планирана за отстрел, за един ловен сезон. Груповото ловуване по линия на организирания ловен туризъм се извършва след подаване на писмена заявка в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция, които осигуряват придружител.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) При групово ловуване на дива свиня и хищници групите се състоят от 8 до 20 ловци, включително гоначите и ръководителят на групата.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) При групово ловуване на дива свиня се разрешава да се ползват до 3 ловни кучета.

(6) До завършване на гонката ловците не могат самоволно да напускат или да променят определените им от ръководителя места.

(7) По време на ловуването гоначите са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят.

Чл. 56. Индивидуалното ловуване на дребен дивеч се извършва чрез издебване, причакване, примамване и с използване на ловни кучета.

Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Груповото ловуване на дребен дивеч се извършва чрез неподвижна постова гонка и подвижна гонка. Групите се състоят най-малко от трима ловци, включително ръководителя на лова.

(2) При неподвижната постова гонка стрелците се нареждат от ръководителя на групата, а гоначите подгонват дивеча към постовете.

(3) При подвижната гонка ловците се нареждат в една линия и в движение вдигат и отстрелват дивеча.

(4) При груповото ловуване се използват кучета птичари.

Чл. 58. (1) (Отм. като незаконосъобразна в частта "и капани за избирателен лов" с решение на ВАС № 3722/2002 г. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) На хищници се ловува индивидуално, групово, чрез организиране на хайки и по време на лов на други видове дивеч, като се използват всички разрешени методи на ловуване, както и обучени за целта кучета и кучета за подземен лов.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча представят за сведение и контрол в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция списък на ловците, определени с решение на общите събрания на ловните дружини да извършват индивидуално ловуване на хищници. Максималният брой на ловците, на които могат да се издават разрешителни за такова ловуване, се определя на базата на препоръчителна норма от 500 ха за район на ловуване на един ловец.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча възлагат индивидуален план за регулиране числеността на хищниците на ловците от списъка по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Груповото ловуване на хищници се провежда от 1 октомври до 31 декември при доказана необходимост след подаване на писмена заявка в държавното лесничейство или в дивечовъдната станция, които осигуряват придружител.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Хайки за хищници се провеждат от 1 октомври до 31 януари. При лова на хайки се забранява използването на ловни кучета.

(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Началникът на НУГ съгласувано с министъра на околната среда и водите по предложение на ловния съвет със заповед определя разрешените за употреба капани за избирателен лов, както и въвеждането и на други избирателни методи и средства за лов.

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Ръководителите на лова се определят от общото събрание на ловната дружина и броят им е в зависимост от обособените ловища в ловностопанския район. Ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча представя списък на ръководителите на лова за утвърждаване от директора на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция. На утвърдените лица директорът издава удостоверение по образец, утвърден от началника на НУГ.

(2) Лицата по ал. 1, на които са издадени удостоверения, могат да бъдат придружители при индивидуално ловуване на дребен дивеч по линия на организирания ловен туризъм.

(3) Ръководителят на лова осъществява следните функции:

1. отговаря за реда, дисциплината и спазването на законността при подготовката, организацията и провеждането на ловния излет;

2. получава попълненото от председателя на дружината разрешително за ловуване, като проверява правилно ли са вписани датата и мястото на ловуване, видът и количеството на разрешения за отстрел дивеч;

3. преди да започне ловният излет, проверява наличието на ловен билет, членска карта и разрешително за носене на ловно оръжие на всеки участник в лова, попълва разрешителното за лов съгласно изискванията на чл. 86, ал. 4 и събира дължащата се индивидуална такса за ловуване от всеки участник в лова;

4. инструктира участниците в ловния излет относно вида и количеството на дивеча, който ще се отстрелва, сигналите за начало и край на гонката и лова, правилата за безопасно боравене с ловно оръжие, часа и мястото на сборния пункт след приключването на гонката и лова;

5. организира ловния излет, като определя стрелците, гоначите и ловните кучета, които ще участват в гонката (при групов лов на дива свиня), мястото и броя на гонките, местата на стрелците на стрелковата линия;

6. контролира количеството на отстреляния дивеч;

7. след приключване на ловния излет събира всички участници и прави разбор на лова, като организира провеждането на съответните ритуали и разпределянето на отстреляния дивеч между участниците в лова и заверява разрешителното за лов, като отразява резултата от ловуването, вида и количеството на отстреляния дивеч, маркира отстреляния дивеч и попълва талоните на участниците;

8. при нараняване на участник в лова прекратява ловния излет и взема бързи мерки за оказване на първа медицинска помощ на пострадалия, урежда транспортирането му до най-близкия медицински пункт или довеждането на медицинско лице и уведомява органите на Министерството на вътрешните работи и ловното сдружение за инцидента;

9. при смърт на участник в лова незабавно прекратява лова, уведомява органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата за съдействие и осигурява присъствието на местопроизшествието на всички участници в ловния излет до идването на компетентните органи;

10. изготвя писмен доклад за извършени закононарушения по време на ловния излет и го прилага към разрешителното за лов.

(4) Участниците в групово ловуване на дива свиня, дребен дивеч, хищници и при организирането на хайки са длъжни да спазват стриктно разпорежданията на ръководителя на лова.

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Не се разрешава участието в лова на лице, употребило алкохол или наркотични вещества.

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) За установяване на действителните запаси на дивеча ежегодно във всички ловностопански райони се провежда таксация по наредба на министъра на земеделието и горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция съвместно с ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча ежегодно до 31 март извършват таксиране на дивеча. Таксирането на дивеча се извършва по графици, предварително утвърдени от съответния директор на държавно лесничейство и на държавна дивечовъдна станция.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Таксирането на дивеча в обектите по чл. 11 и по § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча и в националните паркове се организира от лицата, които стопанисват дивеча в тях.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Резултатите от извършената таксация в ловностопанските райони на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча се представят за одобряване от държавното лесничейство или от държавната дивечовъдна станция чрез ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча. За ловностопанските райони по ал. 3 резултатите от проведената таксация се одобряват от НУГ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Резултатите от проведената таксация в ловностопанските райони по ал. 4 и в районите, в които дивечът се стопанисва от държавното лесничейство или от държавната дивечовъдна станция, се представят за одобряване от началника на НУГ чрез началника на регионалното управление на горите.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Контролът при провеждане на таксацията се осъществява от:

1. Националното управление по горите - за ловностопанските райони на държавните дивечовъдни станции, обектите по чл. 11 и § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча;

2. регионалното управление на горите - за ловностопанските райони на дивечовъдните участъци и бази за интензивно стопанисване на дивеча и за ловностопанските райони на ловните дружини;

3. Националното ловно сдружение, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции - за ловностопанските райони на ловните дружини.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Националното ловно сдружение до 10 април съгласува резултатите от пролетната таксация на дивеча и проектоплана за ползване за ловностопанските райони на своите членове.

(8) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) До 15 октомври в ловностопанските райони на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча, в които има одобрен план за ползване на заека, се провежда контролна есенна таксация.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) До 15 май на текущата година резултатите от проведената пролетна таксация на дивеча се предлагат от ловния съвет на началника на НУГ за утвърждаване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В НУГ се води публичен регистър за резултатите от проведената пролетна таксация на дивеча.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Плановете за ползване на местния дивеч се изготвят от лицата, които го стопанисват, въз основа на одобрените резултати от пролетната таксация на дивеча, състоянието на дивечовите запаси и предвижданията на ловоустройствения проект за съответния ловностопански район.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Плановете за ползване на дивеча в ловностопанските райони на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча се представят за разглеждане в комисиите по ловно стопанство от ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Плановете за ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и ловностопанските райони на ловните дружини се разглеждат от комисиите по ловно стопанство и чрез съветите по лова се представят за обсъждане в ловния съвет до 31 май.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Плановете за ползване на дивеча в държавните дивечовъдни станции и в обектите по чл. 11 и § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча заедно с плановете по ал. 3 се представят чрез началника на регионалното управление на горите за обсъждане в ловния съвет и се предлагат за утвърждаване от началника на НУГ.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Общият план за ползване на дивеча, включващ плановете по ал. 3 и 4, след обсъждането в ловния съвет се предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Плановете за ползване на дивеча се изготвят в съответствие с предвижданията на ловоустройствения проект за съответния ловностопански район.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Въз основа на одобрения план за ползване председателят на ловната дружина чрез ловното сдружение представя в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция месечни графици за групово ловуване на дива свиня и на местен дребен дивеч. Директорът на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция утвърждава или коригира предложения график в срок най-малко 7 дни преди ловуването.

Чл. 64. Планът за ползване на разселения дивеч се утвърждава след разселването му, като лицата, стопанисващи дивеча, представят следните документи:

1. проект на план за ползване на разселен дивеч;

2. документ за произход на разселения дивеч;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) протокол за разселеното количество дивеч по чл. 52, ал. 5.

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Годишната вноска за ползване на дивеча е в зависимост от одобрения план за ползване на дивеча за всеки ловностопански район и се формира на базата на броя на издадените разрешителни за ловуване през календарната година.

(2) Министърът на земеделието и горите по предложение на ловния съвет ежегодно до 31 декември утвърждава цена на разрешителните за лов за следващата година. Цената се определя в зависимост от вида дивеч и начина на ловуване, разпределени в следните категории:

1. категория индивидуален лов на едър дивеч, включваща следните групи:

а) благороден елен;

б) елен-лопатар и муфлон;

в) сърна;

г) дива свиня;

д) дива коза;

е) глухар;

ж) други;

2. категория групов лов на дива свиня;

3. категория индивидуален лов на прелетен и водоплаващ дивеч;

4. категория групов лов на местен дребен дивеч;

5. категория групов лов на прелетен и водоплаващ дивеч.

(3) Цената на разрешителните при категории 4 и 5 от ал. 2 се формира на базата на цената на разрешителните за индивидуален лов съответно по категория 3 от ал. 2, умножен по броя на участниците в лова.

(4) Определените по ал. 3 средства се събират от:

1. държавните дивечовъдни станции, държавните лесничейства и обектите по чл. 11 от Закона за лова и опазване на дивеча - за дивечовъдните участъци, стопанисвани от тях;

2. Националното ловно сдружение - за обектите по § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча;

3. ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча - за ловностопанските райони на ловните дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(5) Разрешителното за лов се издава след заплащане на цената по ал. 2.

Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Събраните средства по чл. 65, ал. 4, т. 1 се превеждат в бюджета на НУГ.

(2) Събраните средства по чл. 65, ал. 4, т. 2 и 3 се превеждат, както следва:

1. тридесет на сто - в бюджета на НУГ чрез държавните лесничейства, съответно чрез държавните дивечовъдни станции;

2. седемдесет на сто - по сметка на ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(3) От събраните средства по ал. 2, т. 2 70 на сто се разходват за дейностите по чл. 37 и 79 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(4) Ловните сдружения, които членуват в Националното ловно сдружение, превеждат 30 на сто от сумата по ал. 2, т. 2 по сметка на Националното ловно сдружение за осигуряване на дивеч за разселване.

(5) Ловните сдружения, които не членуват в Националното ловно сдружение, разходват 30 на сто от сумата по ал. 2, т. 2 за разселване на дивеч.

(6) Средствата по ал. 2 и 4 се внасят в срок до 5-о число на месеца на базата на издадените разрешителни за лов за предходния месец.

(7) Неизразходваните средства по ал. 2, т. 2 се разходват през следващата година за същите цели.

Чл. 65б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, контролира изпълнението на мероприятията по разселване на дивеча по чл. 52 и мероприятията по стопанисване на дивеча по чл. 37 от Закона за лова и опазване на дивеча и в случай на констатирани нарушения със заповед забранява ползването на дивеча в съответния ловностопански район за срок от 3 месеца до една година.

Чл. 66. (1) Сроковете за ловуване на дивеч - обект на лов, са определени по видове в приложение № 2.

(2) Устроените интензивни ловища за дребен дивеч по ал. 1 се регистрират в държавното лесничейство, съответно в държавната дивечовъдна станция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Групово ловуване на дивеч се извършва само през деня - един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Индивидуалното ловуване на дивеч се извършва само през деня - един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето, с изключение на дива свиня, мечка и хищници.

Чл. 67. (1) Раненият и явно болен дивеч може да се отстрелва по време на лов в сроковете по чл. 66.

(2) Извън случаите по ал. 1 отстрел на ранен и явно болен дивеч се извършва през цялата година от длъжностни лица, чиито служебни задължения са свързани със стопанисването и ползването на дивеча.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) За отстреляния по ал. 1 и 2 дивеч се съставя протокол. Протоколът се изготвя от представители на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, и на ветеринарните органи, като се запазва целостта на отстреляния дивеч до съставянето на протокола.

Чл. 68. (1) Подборният отстрел на едър дивеч се извършва през всички дни на седмицата.

(2) Групово ловуване на дива свиня се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници.

(3) Групово ловуване на дива свиня по линия на организирания ловен туризъм се извършва в не повече от 3 от 7 последователни дни за един ловностопански район.

Чл. 69. (1) Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници, а на водоплаващ дивеч - след 1 януари и в сряда.

(2) Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч от чуждестранни ловци по линия на организирания ловен туризъм се извършва в не повече от 3 от 7 последователни дни за един ловностопански район.

Чл. 70. (1) Забранява се провеждането на групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч през 2 последователни дни в едно и също ловище.

(2) Изключение по ал. 1 се допуска само за заградените интензивни бази за дива свиня и за специално устроените ловища за дребен дивеч.

Чл. 71. (1) Определят се следните дневни норми за отстрел от един ловец:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) пъдпъдък - до 15 броя, а по линия на организирания ловен туризъм - до 30 броя;

2. (нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) гургулица - до 10 броя, а по линия на организирания ловен туризъм - до 30 броя;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) гривяк и гугутка - до 10 бр.;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) голяма белочела гъска - до 3 бр.;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) диви патици - обект на лов - до 5 бр.;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) горски бекас и обикновена бекасина - до 10 бр.;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) фазани и токачки - до 2 бр.;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) яребици и кеклици - до 4 бр.;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) заек - до 1 бр.;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) катерица, ондатра и нутрия - до 4 бр.

11. (нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) скорец - до 30 броя.

(2) На фермерно произведен дивеч, разселен в устроени ловища, се ловува по линия на организирания ловен туризъм без ограничение в броя на отстреляния дивеч.

Чл. 72. (1) (Отм. като незаконосъобразна в частта "за регулиране на числеността и" и "упойващи и сънотворни вещества" с решение на ВАС № 3722/2002 г. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) За улавяне на жив дивеч може да се използват капани за избирателен лов и мрежести уреди.

(2) (Отм. като незаконосъобразна в частта "разрешените за употреба упойващи и сънотворни вещества" и "както и въвеждането на други избирателни методи и средства за лов" с решение на ВАС № 3722/2002 г. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) Началникът на НУГ съгласувано с министъра на околната среда и водите целогодишно по предложение на ловния съвет със заповед определя вида на избирателни капани и мрежести уреди.

Чл. 73. (1) Индивидуално ловуване на хищници се извършва във всички дни на седмицата.

(2) Хайки за хищници се организират и провеждат на територията на два и повече съседни ловностопански района съгласно чл. 44, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча. Организаторът на хайката изготвя план за провеждането й.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Унищожаването на подивели и скитащи кучета и котки, както и на кучета, придружаващи стада от домашен добитък, без поставени спъвачки с дължина 30 см на нивото на лакътната става, в ловностопанските райони се извършва във всички дни на седмицата.

(4) На нивото на лакетната става на кучетата, придружаващи стадата от домашен добитък, се поставя спъвачка с дължина 30 см.

Чл. 74. Ловуването на дива коза, алпийски козирог, тибетски як и глухар се извършва по линия на организирания ловен туризъм или с научноизследователска цел с разрешение, издадено от началника на Националното управление по горите.

Чл. 75. (1) Ловуването с научноизследователски цели се разрешава за:

1. научни изследвания;

2. учебни и музейни колекции и сбирки;

3. провеждане на национални и международни изпитания с ловни кучета.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава по писмено искане на ръководителя на научно-изследователската организация, учебното заведение, музея и организатора на изпитанието.

(3) В писменото искане се посочват:

1. темата, приета за разработка по плана на текущата година, и научните работници, които ще работят по нея;

2. необходимостта от създаване и попълване на учебни колекции;

3. графикът, програмата и решението за провеждане на изпитанието с ловни кучета;

4. видът и броят на заявения за отстрел дивеч;

5. районът, в който ще се извърши отстрелът, след съгласуване със стопанисващия дивеча.

(4) Националното управление по горите води публичен регистър за издадените разрешения по ал. 1.

Чл. 76. (1) В случаите по чл. 75 дивечът в съответния ловностопански район се отстрелва от:

1. длъжностни лица, чиито служебни задължения са свързани със стопанисването и ползването на дивеча;

2. лице с придобито право на лов, на което това е възложено от ръководителя по ал. 2 в присъствието на лице по т. 1.

(2) Отстреляният дивеч се предоставя при условия, определени от стопанисващия дивеча, в чиито райони е отстрелян.

(3) Отстреляният дивеч се включва в годишния план за ползване за съответния ловностопански район.

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 78. (1) Непосредствено след отстрела едрият дивеч се маркира.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Марките се изработват по образец, утвърден от началника на НУГ, като на всяка марка е изписан поредният й номер.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Марката се поставя на предния ляв крак между копитото и първата става на отстреляните бозайници и на крака на глухаря от ръководителя на лова или от ловния водач.

(4) (Отм. като незаконосъобразна с решение на ВАС № 3722/2002 г. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.)

(5) Марките се получават от държавните лесничейства, съответно от държавната дивечовъдна станция, след утвърждаване на плана за ползване на едрия дивеч.

(6) Използваната марка се отчита в държавното лесничейство, съответно в държавната дивечовъдна станция, заедно с издаденото разрешително за лов.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Получените и неизползвани марки се отчитат и предават в държавното лесничейство, съответно в държавната дивечовъдна станция, в края на ловния сезон.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Отчетените марки се съхраняват в държавното лесничейство, съответно в държавната дивечовъдна станция, до края на ловния сезон, след което се унищожават от комисия, назначена от началника на регионалното управление на горите.

(9) Националното управление по горите, регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции водят регистри за марките по образец, утвърден от началника на НУГ.

Чл. 79. (1) Ловни кучета, които се използват при лова на различни видове дивеч, са:

1. континенталните и островните птичари;

2. кучетата за подземен лов;

3. кръвоследниците;

4. кучетата-гончета.

(2) Ловните кучета се регистрират в общината.

(3) За обучение на ловни кучета по предложение на стопанисващия дивеча директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, определя в ловностопанските райони площи за полигони до 10 ха с трайна маркировка на терена в близост до населените места.

(4) Изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът за провеждане на изпитанията на ловните кучета се регламентират с наредба на министъра на земеделието и горите.

Чл. 80. (1) Ловуването във всички ловностопански райони се извършва с писмени разрешителни за лов.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите утвърждава образец на разрешителни за индивидуален лов и за групов лов.

(3) Разрешителните по ал. 2, т. 2 за лов на дива свиня и хищници в държавните дивечовъдни станции и в дивечовъдните участъци и за дребен дивеч в държавните дивечовъдни станции са без талони.

(4) За всички останали случаи първият екземпляр от разрешителното за лов по ал. 2, т. 2 се състои от две части:

1. първата част съдържа всички данни за разрешителното за лов по чл. 58 от Закона за лова и опазване на дивеча и резултата от проведения лов;

2. втората част се състои от 20 талона, които съдържат номера на разрешителното за лов; всеки талон се състои от две части:

а) първата част на талона се попълва преди започването на лова, като в нея се вписват: номерът на разрешителното за лов, номерът на ловния билет на ловеца, датата и мястото на ловуване;

б) втората част на талона се попълва след приключването на лова, като в нея се вписват: номерът на марката, с която е маркиран отстреляният дивеч, количеството на месото от дива свиня или броят и видът на отстреляния от ловеца дребен дивеч.

(5) Талоните по ал. 4 се попълват от ръководителя на лова.

Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Разрешителните за лов на едър и дребен дивеч в държавните дивечовъдни станции и в дивечовъдните участъци, стопанисвани от държавните лесничейства, се издават от директора на държавната дивечовъдна станция, съответно на държавното лесничейство, или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) Разрешителното за лов се отчита в държавната дивечовъдна станция в 3-дневен срок от датата на приключване на лова.

Чл. 82. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Разрешителните за лов на едър и дребен дивеч в дивечовъдните участъци по чл. 11 и § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча се издават от ръководителя на обекта или от упълномощено от него лице.

(2) Разрешителното за лов се отчита в дивечовъдния участък в 3-дневен срок от датата на приключване на лова.

(3) Кочаните с разрешителните за лов се получават от регионалното управление на горите, на чиято територия се намират.

Чл. 83. (1) В случаите по чл. 81 и 82 разрешителните за лов се издават в 2 екземпляра. Първият екземпляр от разрешителното се предава на ловеца или на ръководителя на лова, а вторият остава в кочана за контрол.

(2) След приключване на лова първият екземпляр от разрешителното се заверява от ръководителя на лова или от ловния водач, като в него се отразяват резултатът от ловуването, видът и количеството на отстреляния дивеч и номерът на марката, с която е маркиран отстреляният едър дивеч.

Чл. 84. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Разрешителните за лов в ловностопанските райони на ловните дружини се предоставят от директора на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, или от упълномощено от него длъжностно лице на ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча след представяне на писмено заявление.

(2) Писменото заявление по ал. 1 съдържа заявения за отстрел дивеч, мястото на ловуване и датите за провеждане на лова.

(3) Всички видове разрешителни за лов се получават от специалиста по ловно стопанство.

(4) Разрешителните за лов се предоставят в началото на месеца след отчитане на използваните разрешителни и превеждане на сумите по чл. 65а, ал. 2, т. 1 и ал. 4.

(5) За изгубено или издадено, но неотчетено разрешително за лов се заплаща пълният размер на цената по чл. 65, ал. 2.

(6) Държавното лесничейство, държавната дивечовъдна станция и сдруженията по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча водят регистър за предоставените, получените и отчетените разрешителни за лов.

Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Разрешителното за индивидуален лов на едър дивеч в ловностопанските райони на ловните дружини се издава от специалиста по ловно стопанство след писмено искане от председателя на ловната дружина и утвърден план за ползване на този вид дивеч.

(2) Разрешителното по ал. 1 се издава за срок не по-дълъг от 7 дни.

(3) Разрешителното за лов по ал. 1 се издава в два екземпляра, като първият се предава на председателя на ловната дружина или на упълномощено от него лице, а вторият остава в кочана за контрол.

(4) Лицето по ал. 3, получило разрешителното за лов, го предоставя на ловеца.

(5) След приключване на лова ловецът или ловният водач вписва резултатите от лова, вида, броя и теглото на отстреляния дивеч и номера на марката, с която е маркиран.

(6) Разрешителното за лов се връща в ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча в 3-дневен срок от приключване на лова.

(7) Индивидуалният лов на едър дивеч в ловностопанските райони на ловните дружини се извършва под контрола на държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция, като ловуването на благороден елен, елен-лопатар, муфлон и дива свиня задължително се извършва в присъствието на длъжностно лице от държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция.

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Разрешителните за групов лов в ловностопанските райони на ловните дружини се издават от специалиста по ловно стопанство в два екземпляра въз основа на утвърдения план за ползване и одобрен месечен график за ловуване. В разрешителното се вписват видът на разрешения за отстрел дивеч, ловището (местността) и датата на ловуване.

(2) През първата и третата седмица на месеца председателят на дружината или упълномощено от него лице получава първия екземпляр от разрешителното за лов и марките по чл. 55 от Закона за лова и опазване на дивеча, след като са отчетени разрешителните за предходния отчетен период.

(3) Председателят на дружината преди деня на ловуване попълва имената на ръководителя на лова и му предоставя първия екземпляр заедно с талоните към него и марките за маркиране на отстреляния дивеч.

(4) Ръководителят на лова преди неговото започване вписва в разрешителното за лов трите имена, серийния номер на билета за лов и на членската карта на всеки участник в лова, събира сумите по чл. 65, ал. 2, провежда инструктаж съгласно чл. 59, ал. 2 и раздава талоните.

(5) Непосредствено след приключването на лова ръководителят на лова заверява разрешителното за лов, като отразява резултата от ловуването, вида и количеството на отстреляния дивеч, номера на марката, с която е маркиран, и попълва талоните.

(6) В 3-дневен срок след приключването на лова ръководителят на лова връща разрешителното за лов на председателя на ловната дружина и отчита сумата по чл. 65, ал. 2.

(7) Председателят на ловната дружина или упълномощено от него лице в 15-дневен срок връща в ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча използваните и неизползваните разрешителни за лов и внася събраните суми по чл. 65, ал. 2.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Разрешителните за индивидуален лов на прелетен и водоплаващ дивеч в ловностопанските райони на ловните дружини се предоставят от специалиста по ловно стопанство към ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча на председателя на ловната дружина в два екземпляра въз основа на утвърден план за ползване. В разрешителното се вписват видът на разрешения за отстрел дивеч, ловището (местността) и датите на ловуване.

(2) Разрешителните по ал. 1 се издават за срок не по-дълъг от 15 дни.

(3) Председателят на ловната дружина издава разрешителното за лов, като в него вписва трите имена, серийния номер на билета за лов и на членската карта на ловеца, вида на разрешения за отстрел дивеч, ловището (местността) и датите на ловуване. Първият екземпляр от разрешителното за лов се предоставя на ловеца след заплащане на цената по чл. 65, ал. 2.

(4) Непосредствено след приключването на лова ловецът вписва в разрешителното за лов вида и количеството на отстреляния дивеч.

(5) В 3-дневен срок след изтичането на срока на разрешителното ловецът връща разрешителното за лов на председателя на ловната дружина.

(6) Председателят на ловната дружина или упълномощено от него лице в 15-дневен срок връща в ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча използваните и неизползваните разрешителни за лов и внася събраните суми по чл. 65, ал. 2.

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Разрешителните за индивидуален лов на хищници в ловностопанските райони на ловните дружини се издават от специалиста по ловно стопанство към ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча на ловците, определени по реда на чл. 58, ал. 2.

(2) Разрешителните по ал. 1 се издават за срок не по-дълъг от 15 дни.

(3) Специалистът по ловно стопанство издава разрешителното за лов, като в него вписва трите имена, серийния номер на билета за лов и на членската карта на ловеца, вида на разрешените за отстрел хищници, ловището (местността) и датите на ловуване. Първият екземпляр от разрешителното за лов се предоставя на ловеца.

(4) Непосредствено след приключването на лова ловецът вписва в разрешителното за лов вида и количеството на отстреляните хищници.

(5) В 3-дневен срок след изтичането на срока на разрешителното ловецът го връща на специалиста по ловно стопанство към ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Чл. 91. (1) Отстреляният дивеч се отчита с разрешителното за лов и марка за едрия дивеч.

(2) За отстреляния дивеч се води статистика за всеки ловен сезон от:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Националното ловно сдружение и ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча;

2. държавното лесничейство, съответно държавната дивечовъдна станция, за районите на дейността им;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) дивечовъдните участъци по чл. 11 от Закона за лова и опазване на дивеча;

4. регионалните управления на горите за районите на дейността им;

5. Националното управление по горите в национален мащаб.

(3) Статистиката по ал. 2 включва данни за: вид, брой, пол и възраст на отстреляния едър дивеч; вид, брой и пол на отстреляния дребен дивеч и добито дивечово месо.

Чл. 92. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Отстреляният едър и дребен дивеч в държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци към държавните лесничейства, дивечовъдните участъци по § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча и обектите по чл. 11 от Закона за лова и опазване на дивеча се заприходява.

(2) Заприходяването на отстреляния едър дивеч се извършва на килограм и брой.

(3) Заприходяването на отстреляния дребен дивеч се извършва по бройки.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Повреденият дивеч и негодното за консумация месо се бракуват от комисия, назначена от директора на държавната дивечовъдна станция, директора на държавното лесничейство, ръководителя на обекта по § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча съответно от ръководителя на обекта по чл. 11 от Закона за лова и опазване на дивеча. В състава на комисията задължително се включва ветеринарен лекар.

Чл. 93. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Всички ловни трофеи, добити на територията на Република България, се оценяват от комисии за оценка на ловни трофеи по формулите на CIC и задължително се регистрират в държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и обектите по чл. 11, ал. 2 и § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча по място на добиването им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) За регистрираните трофеи се води публичен регистър от съответното държавно лесничейство, държавна дивечовъдна станция и обектите по чл. 11, ал. 2 и § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(3) Добитите ловни трофеи от чуждестранни ловни туристи се регистрират и водят на отчет в оценителната комисия, извършила оценката им.

(4) При условие че ловецът се откаже от трофея, трофеят остава собственост на стопанисващите дивеча.

Чл. 94. (1) Всички трофеи, добити по линия на организирания ловен туризъм, се оценяват от национална и/или регионални комисии за оценка на ловни трофеи, чийто състав се определя със заповед на началника на НУГ.

(2) В състава на Националната комисия за оценка на трофеи се включват представители на НУГ и неговите органи, Министерството на околната среда и водите, Лесотехническия университет и Института за гората при Българската академия на науките, Националното ловно сдружение и други специалисти, определени със заповедта по ал. 1. Председател на комисията е представител на НУГ.

(3) В състава на регионалните комисии за оценка на ловни трофеи се включват представители на регионалните управления на горите, държавните дивечовъдни станции, държавните лесничейства, регионалните инспекции по околна среда и водите и други специалисти, определени със заповедта по ал. 1. Председател на комисията е експертът по ловно стопанство към регионалното управление на горите.

(4) Комисиите по ал. 2 и 3 са постоянно действащи и заседават минимум в тричленен състав, определен от председателите им.

(5) За извършената оценка комисиите издават оценителен протокол и дават медал на собственика в зависимост от оценката на ловния трофей и заверяват разплащателния протокол за проведения лов.

(6) Оценените трофеи се маркират с печата на комисията, а когато са добити от чуждестранни ловци, след оценяването се пломбират.

(7) Комисиите водят регистър за оценените от тях ловни трофеи и съхраняват един екземпляр от оценителните и разплащателните протоколи.

Чл. 95. (1) Извън случаите по чл. 94 добитите ловни трофеи се оценяват от комисии за оценка към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции, назначени със заповед на директорите на държавните лесничейства, съответно на държавните дивечовъдни станции, както и от комисиите по чл. 94.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В комисиите по ал. 1 се включват представители на държавното лесничейство, на държавната дивечовъдна станция и на лицата по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) За извършената оценка комисиите издават оценителен протокол на собственика на ловния трофей.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Оценените трофеи се маркират с печата на комисията.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Комисиите водят регистър за оценените от тях ловни трофеи и съхраняват един екземпляр от оценителните и разплащателните протоколи.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Спорните въпроси по оценката на ловни трофеи се решават от регионалната оценителна комисия.

Чл. 96. Националната комисия за оценка на ловни трофеи направлява, координира и контролира работата на всички комисии за оценка на ловни трофеи, оценява добитите в страната национални и световни рекорди и решава всички спорни въпроси, възникнали в регионалните комисии за оценка на ловни трофеи.

Чл. 97. Печатът на оценителните комисии се изработва по образец, утвърден от началника на НУГ.

Чл. 98. На регистрация подлежат и всички ловни трофеи, внесени в страната, с изключение на трофеите при временен внос и реекспорт.

Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Националното управление по горите организира национално ловно изложение, свързано с проблемите на ловното стопанство, постиженията на ловната наука и практика, зоопрофилактиката на дивеча, кинологията, трофейното дело, организирания ловен туризъм и опазването на дивеча.

(2) За участвалите и оценени по време на изложението ловни трофеи се издава каталог.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 100. При провеждане на ловни изложения на територията на страната началникът на НУГ със заповед определя състава на временно действаща комисия за оценка на ловни трофеи.

Чл. 101. Ловните трофеи по чл. 73, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча се предоставят за участие в национални и международни изложби след сключване на договор със собственика на трофея.

Чл. 102. (1) За управлението и развитието на ловното стопанство се води ловна статистика по ловностопански райони. Информацията се обобщава на ниво държавно лесничейство, съответно държавна дивечовъдна станция, регионално управление на горите и НУГ.

(2) Статистиката по ал. 1 включва ежегодна информация за:

1. ловната площ по фондове и лица, стопанисващи дивеча;

2. броя на ловците в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча;

3. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

4. броя на издадените и заверените билети за лов;

5. броя на издадените удостоверения за подборен отстрел и на ловните водачи;

6. таксацията на дивеча;

7. плана за ползване на дивеча;

8. реализираното ползване;

9. фермерно произведения дивеч;

10. разселения дивеч;

11. организирания ловен туризъм;

12. добитите ловни трофеи;

13. кинология;

14. нарушения и съставени актове;

15. друга информация.

Раздел III.
Опазване на дивеча

Чл. 103. Опазването на дивеча включва защита на дивеча, предотвратяване или разкриване на нарушенията, свързани с възпроизводството и охраната, с опазване на местообитанията и контрола на ползването.

Чл. 104. (1) Защитата на дивеча осигурява правилно и целенасочено развитие на дивечовите популации и провеждането на зоопрофилактични мероприятия.

(2) Защитата на дивеча се организира и осъществява от лицата, стопанисващи дивеча.

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) За ловни стражари на охраняваните участъци се назначават лица с висше лесовъдско образование или със средно лесовъдско образование по специалностите "горско и ловно стопанство", "горско стопанство и дърводобив", "помощник-лесовъд", "горско стопанство", "горско и ловно стопанство и дърводобив" с минимум втора квалификационна степен или по други приравнени към тях от Министерството на образованието и науката специалности.

(2) За подвижна ловна стража се назначават лица, отговарящи на изискванията на ал. 1 и притежаващи свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Чл. 106. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата, които стопанисват дивеча в обектите по чл. 11 и § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча, назначават ловна охрана.

(2) За ловна охрана се назначават лица, отговарящи на изискванията на чл. 105.

Чл. 107. (1) Ловните стражари осъществяват охраната на дивеча чрез самостоятелен обход, групово патрулиране, постово дежурство и наблюдение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Към НУГ, регионалното управление на горите и държавните лесничейства, съответно държавните дивечовъдни станции, се създава подвижна ловна стража.

(3) Ловните стражари осъществяват охраната и контрола върху цялата територия на поверените им охранителни участъци независимо от фондовата принадлежност.

Чл. 108. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ловните сдружения по чл. 30 и 31 както и лицата, стопанисващи дивечовъдните участъци по § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча назначават ловни надзиратели и представят списъци на назначените лица след съгласуване по следния ред:

1. ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча - в съответното държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция;

2. ловните сдружения по чл. 31 от Закона за лова и опазване на дивеча - в съответното регионално управление на горите;

3. дивечовъдните участъци по § 69 от Закона за лова и опазване на дивеча - в НУГ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) За ловни надзиратели се назначават лица, които отговарят на изискванията на чл. 105, ал. 1 или са завършили специализирани курсове за квалификация по програма, утвърдена от началника на Националното управление по горите;

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ловните надзиратели осъществяват охраната на дивеча по охранителни участъци.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Ловните дружини ежегодно определят за всеки 500 ха ловна площ по един отговорник по охраната на дивеча.

(5) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Лицата, на които е възложено осъществяването на охраната по ал. 1 и 4, незабавно уведомяват държавното лесничейство, съответно държавната дивечовъдна станция, за извършените нарушения.

(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) Щатните служители в ловните сдружения по чл. 30 и 31 от Закона за лова и опазване на дивеча, отговарящи на изискванията на чл. 105, ал. 1, съвместяват функциите на ловни надзиратели на територията, на която извършват основната си дейност.

Чл. 109. (1) По републиканските и местните пътища в райони с концентрация на едър дивеч и установени преходи се поставят съответните знаци по предложение на органите на НУГ.

(2) Собствениците или ползвателите на мелиоративните съоръжения се оборудват с преходи за дивеча и места за излизане от тях.

(3) Забранява се използването на вредни за дивеча:

1. силно токсични химични препарати;

2. слабо токсични препарати, без да се спазват установените технологии и дозировки.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(5) В ловоустройствените проекти задължително се определят токовищата и трайно установените места за сватбуване на дивеча, както и мерки за тяхното опазване и подобряване.

Глава пета.
ТЪРГОВИЯ С ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ

Чл. 110. (1) Собственикът на ловен трофей, придобит по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, го регистрира в държавното лесничейство по местоживеене след представяне на трофея и следните документи:

1. молба за регистрация;

2. документ за произход на трофея, издаден от държавното лесничейство, съответно от държавната дивечовъдна станция, в което е регистриран трофеят; документът е по образец, утвърден от началника на НУГ;

3. протокол от комисия за оценка на ловни трофеи.

(2) При регистрацията на трофея се извършва контролна оценка за установяване на неговата автентичност.

(3) Регистрацията се извършва в деня на подаване на молбата.

(4) Длъжностните лица по регистрацията на трофеите в 3-дневен срок служебно уведомяват държавното лесничейство, в чийто регистър трофеят се води на отчет, за отписването му.

Чл. 111. Когато ловните трофеи са придобити по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча от чужденци, регистрацията се извършва от националната или от регионална комисия за оценка на ловни трофеи по реда на чл. 110.

Чл. 112. (1) При износ на ловни трофеи, добити по линия на организирания ловен туризъм, трофеите се придружават от следните документи:

1. оценителен протокол, издаден от комисия за оценка на ловни трофеи;

2. разплащателен протокол по образец (приложение № 2), заверен от националната или от регионална комисия за оценка на ловни трофеи;

3. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

4. ветеринарномедицински сертификат;

5. митническа декларация или опростена митническа декларация;

6. документи (образец CITES) за видовете, посочени в Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (ДВ, бр. 6 от 1992 г.);

7. "инвойс" фактура.

(2) При износ на отстрелян дивеч и дивечови продукти се представят документите по ал. 1, с изключение на т. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар с оценка над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка над 140 точки, определени по СIС, не се изнасят от страната до изтичането на 6 месеца от отстрела.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) При отстрел на трофей по ал. 3 ловецът заплаща 50 на сто от цената му и получава отливка от отстреляния трофей.

Чл. 113. (1) Началникът на НУГ или упълномощени от него длъжностни лица разрешава износа на:

1. дивеч, с изключение на случаите по чл. 74, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;

2. дивечови продукти;

3. ловни трофеи;

4. паднали дивечови рога;

5. препарати от дивеч.

(2) За издаване на разрешение по ал. 1 в НУГ се представят следните документи:

1. образец на удостоверение за износ;

2. документ за платена такса в случаите по ал. 1, т. 4;

3. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) договор с външен контрагент в случаите по ал. 1, т. 2 и 4;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) договор с лицата, стопанисващи дивеча, за закупуване на дивечови продукти и паднали дивечови рога;

5. документ за произход;

6. документ за данъчна регистрация на юридическите лица и едноличните търговци;

7. удостоверение за актуално състояние на юридическите лица и едноличните търговци.

(3) За издаване на разрешение по ал. 1 за временен износ на експонати за участие в международни изложения в НУГ се представят удостоверение за износ и документ за произход.

Чл. 113а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Търговията с жив дивеч за разселване в природата се извършва при условията и по реда на чл. 52 по цени, определени от лицата, стопанисващи дивеча.

(2) Търговията с жив дивеч за фермерно отглеждане за нуждите на зоокътове, зооградини и зоопаркове се извършва по договаряне и цени, определени от лицата, стопанисващи дивеча. Дивечът - предмет на търговия, се придружава от ветеринарен сертификат и документ за произход.

(3) Началникът на НУГ ежегодно утвърждава минимални цени за продажба на жив дивеч от районите на дейност на държавните дивечовъдни станции и дивечовъдни участъци, стопанисвани от държавните лесничейства.

Чл. 113б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Търговията с дивечови продукти се извършва по договаряне и цени, определени от лицата, стопанисващи дивеча. Дивечовите продукти - предмет на търговия, се придружават от ветеринарен сертификат и документ за произход.

(2) Министърът на земеделието и горите ежегодно утвърждава минимални цени за продажба на дивечови продукти от районите на дейност на държавните дивечовъдни станции и дивечовъдни участъци, стопанисвани от държавните лесничейства.

Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Лицата, извършващи дейностите по обработка на ловни трофеи, кожи, продукти от дивеч, направа на препарати и/или изработка на изделия от тях, водят дневник.

(2) Дневникът се получава от държавното лесничейство или от държавната дивечовъдна станция, в чийто район на дейност е адресната регистрация на лицето. Дневникът е прономерован, прошнурован, подпечатан с печата на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция и е подписан от съответния директор.

(3) В дневника се вписват:

1. името и адресната регистрация на лицето по ал. 1;

2. името, адресът и номерът на билета за лов на ловеца, предал дивеча за обработка;

3. видът и броят на дивеча и/или на частта от него;

4. датата на приемане за обработка;

5. копие от документа за произход на дивеча;

6. датата на предаване на препарата.

Глава шеста.
ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Чл. 115. (1) Организираният ловен туризъм може да се провежда във всички ловностопански райони.

(2) Организираният ловен туризъм се извършва въз основа на сключен договор.

(3) Договорът по ал. 2 се сключва между лицата, стопанисващи дивеча, от една страна, и, от друга страна:

1. ловец или група ловци;

2. местни физически и юридически лица, извършващи посреднически дейности;

3. чуждестранни физически и юридически лица, извършващи посреднически дейности.

Чл. 116. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Ловните бази се категоризират със заповед на началника на НУГ в следните категории:

1. "ловна резиденция";

2. "ловен дом";

3. "ловна хижа";

4. "ловен заслон".

(2) На задължителна категоризация подлежат ловните бази в държавните дивечовъдни станции и дивечовъдните участъци, които са собственост на НУГ, неговите органи и поделения.

(3) Ловните бази, с изключение на базите по ал. 2, се категоризират след подаване на писмено заявление до началника на НУГ.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 116а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Категорията на ловните бази се определя съгласно изискванията за категоризация по приложение № 8 по предложение на експертна комисия по категоризация на ловните бази към НУГ, която включва представители на съответното регионално управление на горите и на държавната дивечовъдна станция или държавното лесничейство.

(2) Категорията на ловната база се определя за срок 3 години, за което се издава удостоверение от НУГ.

(3) Националното управление по горите води публичен регистър на категоризираните ловни бази.

(4) Началникът на НУГ дава указания и определя изисквания за обслужване, сервиране, обзавеждане на залите за хранене и кухненските блокове на ловните бази.

Чл. 116б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Представител на лицата, стопанисващи дивеча, регистрира ловците, издава ловни билети, предоставя ценоразпис за предлаганите услуги, представя ловните водачи и създава организация за провеждане на лова.

(2) За всеки проведен лов се изготвя разплащателен протокол, в който се вписват цените на отстреляния дивеч и реализираните услуги.

(3) Лицата, стопанисващи дивеча, водят дневник, в който вписват ловната група, държавата, отстреляния дивеч и бележки на ловеца.

Чл. 116в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) При провеждане на лова лицата, стопанисващи дивеча, изпълняват ловни ритуали. Началникът на НУГ дава указания относно провеждането на ловните ритуали съобразно вида дивеч и начина на ловуване.

Чл. 116г. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата, стопанисващи дивеча, извършват първичната заготовка на отстреляния дивеч и добив на дивечово месо в съответствие с изискванията на Националната ветеринарномедицинска служба.

Глава седма.
ЩЕТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Щетите, причинени от дивеча, се установяват от комисия, назначена със заповед на директора на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция след подаване на заявление от ощетеното лице. Със заповедта се определят лица от състава на комисията, които да извършат оглед и да изготвят протокол за нанесените щети.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в деня на откриването на щетата или в първия следващ работен ден, при условие че може да се установи наличие на причинна връзка между увреждането и щетата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) С протокола по ал. 1 комисията определя и размера на щетата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В състава на комисията задължително се включват:

1. представители на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станция;

2. представител на общинската администрация;

3. лицето, стопанисващо дивеча, в чийто ловностопански район е нанесена щетата;

4. ощетеното лице.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Копие от протокола се предоставя на лицата по ал. 4, т. 3 и 4.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на правилника:

1. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) "Специалист по ловно стопанство" е физическо лице със завършено висше или средно специално образование, което е издържало изпит по една от следните учебни дисциплини: "Ловно стопанство", "Биология на дивеча", "Екология на дивеча", "Болести по дивеча", "Дивечовъдство" или "Дивечознание".

2. "Лесовъдско образование" е висше образование по специалността "Горско стопанство" и средно образование по специалността "Горско стопанство и дърводобив" и "Горско и ловно стопанство".

3. "Документ за произход" е:

а) разрешително за лов;

б) протокол от комисия за оценка на ловни трофеи;

в) документ за регистрация на ловния трофей, издаден от държавното лесничейство, съответно от държавната дивечовъдна станция;

г) талон от разрешително за групов лов;

д) фактура за покупко-продажба.

4. "Биотехническо съоръжение" е съоръжение за подхранване, наблюдение, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча.

5. "Ловоустройствен проект" е 10-годишен план, който определя дейността на човека за опазване и ползване на свободно живеещите бозайници и птици.

6. "Теренно-проучвателни и проектни работи" е процес по събиране на данни и определяне на организационно-териториалното деление на ловните площи, планиране на мероприятия за подобряване и обогатяване на естествената хранителна и защитна база на местообитанията, организация на стопанисването и ползването на дивеча.

7. "База за интензивно развъждане и ползване на дивеч" е оградена с трайна ограда площ, в която дивечът се развъжда и отглежда предимно за провеждане на интензивен ловен туризъм.

8. "Капани за избирателен лов" са ловностопански съоръжения за улов на жив дивеч за разселване, опресняване на кръвта, ветеринарномедицински контрол и др.

9. (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) "Ловни трофеи" са:

а) рогата с черепи на плътнороги и кухороги ловни бозайници (елени, сърни, муфлони, козирози, дива коза, тибетски як, зубър);

б) черепи от някои хищни бозайници (мечка, вълк, чакал, дива котка, лисица, енотовидно куче, язовец);

в) кожи от хищни бозайници (мечка, вълк, чакал, дива котка);

г) силно развити кучешки зъби (дива свиня).

10. (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) "Ловище" е основна ловностопанска организационна единица, разделяща ловностопанския район на приблизително равни по площ части с естествено обособени граници по трайни теренни форми.

11. (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) "Устроено интензивно ловище" е ловище с изградена ловностопанска инфраструктура за интензивно стопанисване на дивеча.

12. (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) "Дивечови продукти" са месо, кожи, паднали рога, яйца от птици - обект на лов.

13. (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) "Волиери" са помещения с покрити дворове за доотглеждане на ловни птици - фазани, яребици, кеклици, патици и други, с цел създаване на основно възпроизводствено стадо за разселване в природата, както и за добив на месо.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Във връзка с определянето на сроковете за достигане на допустимите дивечови запаси по чл. 65, ал. 2 всички действащи ловоустройствени проекти се актуализират в частта "Динамика за развитие на дивечовите запаси" на базата на установени действителни запаси към 2001 г.

§ 3. (1) Стопанисването и ползването на дивеча в ловностопански район, за който няма действащ ловоустройствен проект, утвърден от началника на НУГ, се осъществява по ежегоден план, одобрен от началника на съответното регионално управление на горите по предложение на директора на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция.

(2) Планът по ал. 1 се одобрява не по-късно от 31 май на текущата година.

§ 4. (1) До 31 май 2002 г. НУГ извършва подмяна на билетите за лов, издадени на чужденци, дългосрочно пребиваващи в страната, на удостоверенията за подборен отстрел, издадени до 31 декември 2000 г., и на удостоверенията за придружител (ловен водач) с нови по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите на основание чл. 25, чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(2) До 31 май 2002 г. държавните лесничейства, съответно държавните дивечовъдни станции, в чийто район на дейност е постоянният адрес на ловеца, извършват подмяна на билетите за лов, с изключение на билетите по ал. 1, с нови по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(3) Притежателите на документите по ал. 1 и 2 ги предават на органа, компетентен да извърши подмяната, заедно със съответния брой снимки, необходим за издаването на новите документи.

(4) В срок до 3 работни дни от датата на представянето на документите по ал. 3 съответният орган по ал. 1 и 2 издава новите документи.

§ 5. До изработването на образците на разрешителни за лов, утвърдени по реда на чл. 80, ал. 2, ловуването се извършва с писмени разрешителни за лов, използвани до влизането в сила на Закона за лова и опазване на дивеча.

§ 6. Регистрацията на ловните трофеи в срока по § 4 от Закона за лова и опазване на дивеча се извършва в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция, в чийто район на дейност е местоживеенето на притежателя им.

§ 7. Правилникът се приема на основание § 11 от Закона за лова и опазване на дивеча.

§ 8. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на земеделието и горите.

§ 9. В защитените територии - изключителна държавна собственост, обявени със Закона за защитените територии, изпълнението на правилника се възлага на министъра на околната среда и водите.

§ 10. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Дейностите на държавните дивечовъдни станции "Воден - Ири Хисар" и "Искър" по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5 и ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча се подпомагат от държавата чрез бюджета на Министерския съвет.

§ 11. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Ловно стопанство" в Лесотехническия университет, придобиват право на подборно ловуване без завършен курс и явяване на изпит.

Приложение № 1 към чл. 50

I. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Минимални дневни дажби за подхранване:

1. За един благороден елен - 0,5 кг концентриран фураж, 2,5 кг груб фураж и 1,0 кг сочен фураж.

2. За един елен-лопатар - 0,3 кг концентриран фураж, 0,8 кг груб фураж и 0,5 кг сочен фураж.

3. За една сърна - 0,150 кг концентриран фураж, 0,5 кг груб фураж и 0,3 кг сочен фураж.

4. За един муфлон или дива коза - 0,2 кг концентриран фураж, 0,8 кг груб фураж и 0,2 кг сочен фураж.

5. За един алпийски козирог - 0,25 кг концентриран фураж, 1,0 кг груб фураж и 0,25 кг сочен фураж.

6. За една дива свиня - 0,6 кг концентриран фураж и 1,0 кг сочен фураж.

7. За един тибетски як - 1,2 кг концентриран фураж, 5,0 кг груб фураж и 1,2 кг сочен фураж.

8. За един зубър - 1,5 кг концентриран фураж, 10,0 кг груб фураж и 1,5 кг сочен фураж.

9. За 100 заека - 2,0 кг концентриран фураж, 4,0 кг груб фураж и 4,0 кг сочен фураж.

10. За един глухар - 0,1 кг концентриран фураж.

11. За една дива пуйка - 0,2 кг концентриран фураж.

12. За 100 фазана или токачки - 4-6,0 кг концентриран фураж.

13. За 100 яребици или кеклици - 2-3,0 кг концентриран фураж.

14. За 100 полудиви патици - 4-5,0 кг концентриран фураж.

II. Грубият фураж да съдържа 50 на сто сено и 50 на сто листник, като се изчислява на база 5 куб. м листник за 1 т сено.

III. Минималните срокове за подхранване са, както следва:

1. За дивеча по ал. 1, т. 1-9 вкл. - 60 дни за Южна България и Причерноморието и 90 дни за планинските райони и Северна България.

2. За глухар - 150 дни.

3. За дивата пуйка - 150 дни.

4. За фазани и токачки - 90 дни за Южна България и Причерноморието и 150 дни за Северна България.

5. За яребици, кеклици и полудиви патици - 60 дни за Южна България и 90 дни за Северна България.

Приложение № 2 към чл. 66, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Срокове за ловуване на дивеч

1.

Благороден елен и елен-лопатар

- мъжки и

-

от 1 септември

приплоди

до 31 януари

- женски

-

от 1 октомври

до 31 декември

2.

(Изм. - ДВ, бр. 41

от 2003 г.)

Сърна

- мъжки - селекционно

-

от 1 май

и трофейно

до 30 октомври;

- женски и приплоди

-

от 1 септември

до 30 октомври.

3.

Дива свиня:

3.1.

Подборен лов

- мъжки

-

целогодишно

- женски, приплоди,

едно- и двегодишни

прасета

-

от 1 септември

до 31 декември

3.2.

Групов лов

-

от 1 октомври

до 31 декември

4.

Дива коза

- мъжки

-

от 1 септември

до 30 април

- женски

-

от 1 септември

до 31 януари

5.

Мечка:

5.1

(отм. - ДВ, бр. 41

от 2003 г.)

5.2.

Стръвници

-

целогодишно

6.

Муфлон

- мъжки,

трофейно зрели

-

целогодишно

- мъжки и женски

-

от 1 септември

до 31 януари

7.

Зубър

- мъжки

-

целогодишно

- женски и

-

от 1 септември

приплоди

до 31 декември

8.

Тибетски як

- мъжки

-

целогодишно

- женски и

-

от 1 септември

приплоди

до 30 октомври

9.

Алпийски козирог

- мъжки

-

от 1 септември

до 31 май

- женски

-

от 1 септември

до 31 декември

10.

Вълк и чакал

-

целогодишно

11.

Див заек

-

от 1 октомври

до 31 декември

12.

Катерица

-

от 1 ноември

до 31 декември

13.

Ондатра и нутрия

-

от 1 ноември

до 28 февруари.

14.

Лисица

-

целогодишно

15.

Енотовидно куче

-

целогодишно

16.

Дива котка

-

от 1 октомври

до 28 февруари

- във ферми за

дребен дивеч

-

целогодишно

17.

Бялка и черен пор

-

целогодишно

18.

Язовец

-

от 1 август

до 28 февруари

19.

Глухар-мъжки

-

от 15 април

до 15 май

20.

Дива пуйка

-

от 1 октомври

до 28 февруари

21.

Фазани и токачки

-

от 1 октомври

до 31 януари.

22.

Яребици и кеклици

-

от 1 октомври

до 30 ноември.

23.

Пъдпъдък и гургулица

-

от 15 август

до 30 ноември.

24.

Гугутка

-

от 15 август

до 31 декември

25.

Гривяк

-

от 15 август

до 28 февруари

26.

Голяма белочела

-

от 1 октомври

гъска

до 31 януари

27.

Диви патици-

-

от 1 октомври

обект на лов:

до 31 януари

27.1.

Полудива патица

-

от 1 октомври

до 31 януари

27.2.

Зеленоглава

-

от 1 октомври

патица

до 31 януари

27.3.

Лятно бърне

-

от 1 октомври

до 31 януари

27.4.

Зимно бърне

-

от 1 октомври

до 31 януари

27.5.

Фиш

-

от 1 октомври

до 31 януари

27.6.

Лопатарка

-

от 1 октомври

до 31 януари

27.7.

Черна качулата

-

от 1 октомври

потапница

до 31 януари

27.8.

Шилоопашата

-

от 1 октомври

патица

до 31 януари

28.

Черна лиска

-

от 1 октомври

до 31 януари

29.

(отм. - ДВ, бр. 41

-

от 2003 г.)

30.

Горски бекас и

обикновена

-

от 15 август

бекасина

до 28 февруари

31.

Скорец

-

от 15 август

до 30 ноември

32.

Сврака, сива

врана, посевна

врана и чавка

-

целогодишно

Приложение № 3 към чл. 112, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

ZAHLUNGSPROTOKOLL - РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

REVIER/СТОПАНИСВАЩ ДИВЕЧА

Heute, den ... ... .. wurde das verliegende Jagprotokoll untershrieben:

Днес, ... ... ... .беше съставен настоящият ловен протокол:

In der Zeit von/ През времето от____ / до ____ 200_ г.

I. Erlegte der Jagdgast (die Gruppe) / Ловецът (групата) отстреля:

Wildart/Вид дивеч

StK./Броя

kg/sm/pkt.

Preis EUR/

Цени в евро

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anschweissen von/Такса за ранен(а):

Fehlschuesse/Пропуснат изстрел(и):

Sonstiges/Други:

Totalbetrag/Общо

II. Wurden die nachstehenden Leistungen ausgefuerhrt:

Бяха дадени следните услуги:

1. Transfer/Трансфер

2. Unterkunft/Нощувка

3. Verpflegung/Храна

4. Berufsjaeger/Водач

5. Gelaendewagen/МПС

6. Dolttietscher/Преводач

7. Jagdorganisation/Гонки

Sonstiges/Други:

Totalbetrag/Общо:

III. Totalbetrag/Общо:

1. Abschuss und Basiskosten/Отстрел и други

2. Provision/Комисиона % bis / до 15%

3. Jagdschein/Ловен билет... ... ...Stk./бр.

Gesamtbetrag Revier/Обща сума за стопанисващия дивеча

IV. Vermerke des jaegers (jagdgruppe)/Бележки на ловеца (групата)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1.

Revierleiter/

3. Vertreter der firma

Ръководител: ... ... ... ..

(Jagdgast)/

2.

Buchhalter/

Представител на фирма

Гл. счетоводител: ... ...

(Ловец):

4. Bewertungskommission/ДОК: ... ... ... ... ... ... ... .

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

ПРОГРАМА за теоретично обучение на кандидати за придобиване право на лов

I. ДИВЕЧОЗНАНИЕ

1. Бозайници - обект на лов

А. Едър дивеч

1. Благороден елен - описание и биология, развитие на рогата, следи

2. Елен лопатар - описание и биология, развитие на рогата, следи

3. Сърна - описание и биология, развитие на рогата, следи

4. Дива свиня - описание и биология, развитие на глигите, следи

5. Дива коза - описание и биология, развитие на рогата, следи

6. Муфлон - описание и биология, развитие на рогата, следи

7. Вълк - описание и биология, следи

Б. Дребен дивеч

8. Див заек - описание и биология, следи

9. Катерица - описание и биология, следи

10. Нутрия - описание и биология, следи

11. Чакал - описание и биология, следи

12. Лисица - описание и биология, следи

13. Енотовидно куче - описание и биология, следи

14. Дива котка - описание и биология, следи

15. Бялка - описание и биология, следи

16. Черен пор - описание и биология, следи

17. Язовец - описание и биология, следи

2. Птици - обект на лов

А. Едър дивеч

1. Глухар - описание и биология

Б. Дребен дивеч

2. Фазани - колхидски, монголски, корейски - описание и биология

3. Яребица - описание и биология

4. Планински и тракийски кеклик - описание и биология

5. Пъдпъдък - описание и биология

6. Токачка - описание и биология

7. Гривяк, гургулица и гугутка - описание и биология

8. Голяма белочела гъска - описание и биология

9. Зеленоглава патица и полудива патица - описание и биология

10. Лятно и зимно бърне - описание и биология

11. Фиш, клопач, черна качулата потапница и шилоопашата патица - описание и биология

12. Черна лиска - описание и биология

13. Горски бекас и обикновена бекасина - описание и биология

14. Скорец - описание и биология

15. Сврака, сива и посевна врана, чавка - описание и биология

3. Защитени животински видове

1. Мечка - описание, биология, следи и природозащитен статус

2. Видра - описание, биология и природозащитен статус

3. Златка - описание, биология и природозащитен статус

4. Пъстър, степен пор и невестулка - описание, биология и природозащитен статус

5. Пеликани и корморани - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

6. Щъркели и чапли - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

7. Лебеди и гъски - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

8. Сива патица, потапници и ангъчи - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

9. Соколоподобни птици. Орли и лешояди - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

10. Соколоподобни птици. Кани, блатари, мишелови, осояд - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

11. Соколоподобни птици. Ястреби и соколи - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

12. Дропли и ливаден дърдавец - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

13. Калугерица, голяма и малка бекасина - разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

14. Хралупар и скален гълъб - разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

15. Совоподобни птици - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

Общо: 14 часа

II. ЛОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. Организация на ловната площ, ловностопански райони. Управление на ловното стопанство

2. Закон за лова и опазване на дивеча - право на лов, условия и ред за придобиване право на лов от български граждани

3. Разрешителни за лов. Видове, ред за издаване и отчитане

4. Отчетност и контрол на ползването на дивеча. Контролни органи по лова - права и задължения

5. Административнонаказателни разпоредби

6. Забранени методи на лов

7. Наказателна отговорност, свързана с ловни и защитени видове

Общо: 2 часа

III. ДИВЕЧОРАЗВЪЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

1. Таксация на дивеча - необходимост, методи за провеждане

2. Основни изисквания за развъждане и развитие на дивеча, подобряване на естествените условия за живота му

3. Създаване и поддържане на специализирана фуражна база за дивеча - дивечови ниви, ливади, сечища, ловни просеки

4. Видове ловностопански съоръжения, предназначение - чакала, хранилки, солища, калища, водопоища

5. Подхранване на дивеча през зимния сезон - норми и срокове

6. Ловностопанско значение на хищниците

7. Опазване на дивеча от селскостопански машини и химически препарати

8. Противопожарни правила и изисквания за предотвратяване на опасността от пожари и унищожаването на дивеча

9. Първична обработка на отстреляния дивеч, предпазни мерки при работа с отстрелян дивеч и намерени трупове в ловностопанските райони

10. Ловни трофеи - видове, начини за оценка, регистрация. Трофейно дело, изложби

11. Мерки за предотвратяване на щетите, нанасяни от и върху дивеча

Общо: 6 часа

IV. НАЧИНИ, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЛОВУВАНЕ

1. Начини и методи на ловуване на отделните видове дивеч

2. Индивидуално ловуване - видове дивеч - обекти на индивидуалното ловуване

3. Групово ловуване - подвижна и неподвижна постова гонка. Видове дивеч - обекти на груповото ловуване

4. Хайка за хищници - организация и ред за провеждане

5. Мерки за безопасност при ловуване

6. Ловуване на прелетен дивеч - начини, методи, срокове и норми

7. Ловуване на водоплаващ дивеч - начини, методи, срокове и норми

8. Групово ловуване на дребен местен дивеч - начини, методи, срокове и норми

9. Ловуване на хищници - срокове, начини, методи, отчетност и контрол

10. Ловуване на едър дивеч - начини, методи, срокове и норми

11. Групово ловуване на дива свиня - начини, методи, срокове и норми

12. Ловна етика, ловни ритуали и традиции

Общо: 6 часа

V. ОРЪЖЕЗНАНИЕ И ЛОВНА СТРЕЛБА

1. Ловно оръжие - видове и предназначение

2. Ловно гладкоцевно оръжие - предназначение, видове, устройство и калибри. Условия и ред за придобиване, съхраняване, носене и употреба съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му

3. Ловни боеприпаси - видове. Избор на боеприпаси. Приготвяне на ловни патрони в домашни условия

4. Съхраняване на ловното оръжие и боеприпаси в домашни условия и при транспортиране

5. Стрелба с гладкоцевна ловна пушка. Правила за безопасност при боравене с ловно оръжие

Общо: 3 часа

VI. ЛОВНА КИНОЛОГИЯ

1. Кучето в съвременния лов. Развъждане и отглеждане на ловни кучета

2. Обучение на ловно куче

3. Английски птичари - пойнтер, английски и ирландски сетер

4. Континентални птичари - германски брак, дратхаар

5. Шпаньоли - кокер-шпаньол, бретон-шпаньол

6. Кучета за подземен лов - ягдтериер, фокстериер, дакел

7. Българско гонче

8. Основни болести по ловните кучета. Предпазване на ловното куче от болести

9. Киноложки изложби и полеви изпитания на ловни кучета

Общо: 3 часа

VII. БОЛЕСТИ ПО ДИВЕЧА

1. Значение на болестите по дивеча. Признаци за заболявания

2. Причини за поява на болестите, предотвратяване

3. Бяс - причинител, признаци

4. Трихинелоза - причинител, начин на установяване, предпазване

5. Антракс - причинител, признаци, предпазване

6. Туларемия - причинител, признаци, предпазване

7. Токсоплазмоза - причинител, признаци, предпазване

8. Чума по дивите свине - причинител, признаци

9. Хиподермоза по ловните бозайници

Общо: 3 часа

VIII. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1. Видове наранявания по време на ловен излет

2. Оказване на първа медицинска помощ при огнестрелни рани

3. Оказване на първа медицинска помощ при навяхвания, счупвания, контузии

4. Оказване на първа медицинска помощ при ухапвания

Общо: 3 часа

Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Програма за практическо обучение на кандидати за придобиване право на лов

I. Техника на боравене с ловно оръжие

1. Сглобяване и разглобяване на видове гладкоцевно ловно оръжие и системи

2. Видове ловни пушки и боеприпаси

3. Зареждане с боеприпаси, спускане на предпазителя и насочване на заредено оръжие

II. Подготовка за стрелба

1. Стойка на тялото при стрелба

2. Хват на оръжието за произвеждане на точен изстрел

3. Премерване, спускане и положение на оръжието след произвеждане на изстрел

III. Стрелба по силует (заек) от 35 м най-малко 3 серии по 10 изстрела

IV. Стрелба по асфалтови панички

(видоизменена схема на дисциплината "скейт") -

единична стрелба от 7 позиции с 25 патрона най-малко 4 серии по 25 изстрела

Общо: 10 часа

Приложение № 6 към чл. 17б

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Програма за обучение и подготовка на ловците за придобиване право на подборно ловуване

I.

Обща част

1.

Цел и задачи на подборния отстрел.

Общи принципи

1 ч.

2.

Нарезно ловно оръжие - придоби-

ване и съхраняване, предназначение,

устройство и боравене.

Особености на стрелбата при различ-

ните видове дивеч

1 ч.

II.

Специална част

А.

Благороден елен, елен лопатар, сърна

1.

Растеж и развитие на рогата, форми

на рогата на различна възраст

0,5 ч.

2.

Възрастови групи - описание и раз-

познаване

2 ч.

а) определяне на възрастта в живо

състояние;

б) определяне на възрастта след

отстрела

3.

Подбор при мъжките и женските

животни на различна възраст

1 ч.

4.

Трофеен отстрел - принципи

0,5 ч.

5.

Оценка на трофея

0,5 ч.

6.

Срокове, начини и методи на лов.

Разрешителен режим

0,5 ч.

Б.

Муфлон и дива коза

1.

Растеж и развитие на рогата. Откло-

нение от типичните за вида форми

на рогата

0,5 ч.

2.

Възрастови групи - описание и раз-

познаване

1 ч.

а) определяне на възрастта в живо

състояние;

б) определяне на възрастта след

отстрела

3.

Подбор при мъжките и женските

животни на различна възраст

1 ч.

4.

Трофеен отстрел - принципи

0,5 ч.

5.

Оценка на трофея

0,5 ч.

6.

Срокове, начини и методи на лов.

Разрешителен режим

0,5 ч.

В.

Дива свиня

1.

Възрастови групи - описание и раз-

познаване

1 ч.

а) определяне на възрастта в живо

състояние;

б) определяне на възрастта след

отстрела

2.

Стадност при дивата свиня - голе-

мина и структура на стадата

1 ч.

3.

Подбор при дивата свиня по възрас-

тови групи

1 ч.

4.

Оценка на трофея

0,5 ч.

5.

Срокове, начини и методи на лов.

Разрешителен режим

0,5 ч.

Г.

Други видове едър дивеч

По индивидуална програма, разработена от Лесотехническия университет

Забележка. Посочените учебни часове (45 минути) са за всеки вид от съответната група.

Приложение № 7 към чл. 18в

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Програма за обучение и подготовка на ловците за придобиване право на ловен водач

I. Обща подготовка

1. Цели и задачи на подготовката, функции на ловния водач

2. Особености при прилагането на методите при индивидуално ловуване

3. Отговорности на ловния водач по време на лова

4. Работа с горска и топографска карта и ориентация на терена

5. Ловни ритуали след отстрел на различните видове дивеч

6. Оказване на първа медицинска помощ

Общо: 8 часа

II. Специална подготовка

А. Благороден елен, елен лопатар, сърна

1. Определяне на възрастта в живо състояние. Развитие на рогата. Зависимост между възрастта и масата на трофея

2. Окомерна оценка на трофея. Преценка на масата му от разстояние

3. Определяне на възрастта след отстрела

4. Първична обработка на отстреляния дивеч

5. Обработка на ловния трофей

6. Оценка на ловния трофей

Общо: 12 часа

Б. Муфлон и дива коза

1. Определяне на възрастта в живо състояние

2. Окомерна оценка на трофея. Форма и дължина на трофея при муфлона в зависимост от възрастта

3. Определяне на възрастта след отстрела

4. Първична обработка на отстреляния дивеч

5. Обработка на ловния трофей

6. Оценка на ловния трофей

Общо: 6 часа

В. Дива свиня

1. Определяне на възрастта в живо състояние. Възрастови групи и трофейна зрялост

2. Определяне на възрастта след отстрела

3. Първична обработка на отстреляния дивеч

4. Обработка на ловния трофей

5. Оценка на ловния трофей

Общо: 4 часа

Г. Други видове едър дивеч. По индивидуална програма, разработена от Лесотехническия университет

Д. Кучета за откриване на ранен дивеч (кръвоследници), обучение и работа с кучето

Общо: 2 часа

Забележка. Посочените учебни часове (45 минути) са за всеки вид от съответната група.

Приложение № 8 към чл. 116а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Изисквания за категоризиране на ловните бази

I. Изисквания за категория "Ловен заслон"

1. Самостоятелна сграда или част от сграда, главен вход за гости, който се ползва и като стопански вход

2. Отопление през зимния сезон

3. Съответствие с нормативните изисквания на органите на Хигиенно-епидемиологичния институт и с нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност

4. Ключарник, каса за съхраняване на ценности

5. Стаи със заключваща се врата, легла, нощна лампа, масичка, стол, пердета

6. Санитарен възел - мивка, огледало, душ, тоалетна (може и общ санитарен възел)

7. Стая за закуска или хранене

II. Изисквания за категория "Ловна хижа"

1. Самостоятелна сграда, главен вход за гости и осветен паркинг

2. Приемно фоайе с подходяща мебелировка, телевизор, автомат за почистване на обувки

3. Отопление през зимния сезон и топла вода

4. Съответствие с нормативните изисквания на органите на Хигиенно-епидемиологичния институт и с нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност

5. Място за регистрация с ключарник, каса за съхраняване на ценности, касов апарат, стенен часовник

6. Стаи с врата със стабилна брава, гардероб, легла с матрак, покривка, пердета, нощни шкафчета с лампи, тоалетна масичка с огледало, столове, хотелско бельо, кърпи

7. Санитарен възел - мивка, огледало, душ, тоалетна чиния, хотелско бельо, кърпи

8. Помещение с възможност за съхраняване на бельо

9. Трапезария

III. Изисквания за категория "Ловен дом"

1. Самостоятелна сграда с подходящо месторазположение, главен вход за гости, стопански вход, който се ползва и като служебен, осветен паркинг

2. Приемно фоайе с подходяща мебелировка, помещение за багаж, санитарен възел, телевизор, автомат за почистване на обувки

3. Отопление през зимния сезон и топла вода

4. Вентилационна система за санитарните възли

5. Съответствие с нормативните изисквания на органите на Хигиенно-епидемиологичния институт и с нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност

6. Агрегат за резервно захранване

7. Място за регистрация с ключарник, каса за съхраняване на ценности, касов апарат, стенен часовник

8. Стаи със стабилна врата със секретна брава, преддверие, гардероб, легла или спални с матрак, кувертюри, пердета, нощни шкафчета с лампи, тоалетна масичка с огледало, фотьойли или тапицирани столове, багажник, телевизор с дистанционно управление, телефон, хотелско бельо, кърпи, аксесоари и консумативи

9. Санитарен възел - мивка с голямо огледало, душкабина или душ със завеса, тоалетна чиния, биде, необходими аксесоари, хотелско бельо, кърпи и консумативи

10. Апартаменти - хол с една спалня с нестандартно обзавеждане, санитарен възел и тоалетна към всяка спалня

11. Камериерски офис с възможност за съхраняване на бельо, консумативи и хотелска техника

12. Зала за хранене

IV. Изисквания за категория "Ловна резиденция"

1. Самостоятелна представителна сграда в подходящо оформена среда, главен вход за гости с козирка, служебен вход и стопански вход, осветен паркинг, топъл гараж

2. Приемно фоайе - с добър интериор, озеленяване и декорация, помещение за багаж, санитарен възел, телевизор, автомат за почистване на обувки, фотьойли, салонни масички, фиксирани и стоящи пепелници

3. Отопление през зимния сезон с възможност за регулиране температурата на отделните помещения, топла вода

4. Вентилационна система за санитарните възли

5. Многоканална сателитна система, автоматична телефонна централа за външни и вътрешни връзки

6. Съответствие с нормативните изисквания на органите на Хигиенно-епидемиологичния институт и с нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност и на Министерството на вътрешните работи

7. Агрегат за резервно захранване

8. Клетки за кучета

9. Рецепция - ключарник, 3 броя ключове за всяка стая, каса за съхраняване на ценности, компютър, стенен часовник, касов апарат, пренасяне на багажа до стаите

10. Стаи - масивна врата, брави с повишена сигурност, преддверие с гардероб, легла или спални с матрак, кувертюри, нощни шкафчета с лампи, завеси, тоалетна масичка с огледало, фотьойли или тапицирани столове, багажник, телевизор с дистанционно управление, телефон, картина, нестандартно обзавеждане, кошче от негорим материал, пепелници (един за единична и два за двойна стая), указания за противопожарни правила, хотелско бельо (одеяла - 2 броя, калъфка за възглавница - 1 брой, плик за одеяло - 1 брой, долен чаршаф - 1 брой, основна и допълнителна възглавница), кърпи, аксесоари и консумативи

11. Коридори - план за евакуация, указател за авариен изход, пожарогасители

12. Санитарен възел - мивка (топла и студена вода) с голямо стенно огледало, вана със завеса или душкабина, поставка за тоалетни принадлежности, санитарна кофа за отпадъци от негорим материал, противопожарно осветително тяло, тоалетна чиния с промиване, тоалетен сапун пакетиран, ароматизатор за въздух, санитарен плик, биде, необходими аксесоари, хотелско бельо, кърподържатели, хавлиени кърпи (комплект на легло - за тяло, за лице, за крака, за пред вана), чаши за тоалетни принадлежности, чаши за вода, подложка за чаша и консумативи

13. Апартаменти - хол с една или две спални с луксозно обзавеждане и декорация, санитарен възел и тоалетна към всяка спалня

14. Камериерски офис - възможност за съхраняване на бельо, консумативи и хотелска техника

15. Зали за хранене

16. Услуги - пране, гладене, щанд за сувенири

17. Персонал с униформено облекло.Ако този блог ви е харесал и информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да пуснете един два патрона ;)
Благодаря ви!

http://www.cockeri.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Xenos::Bushcraft - Блог за бушкрафт, примитивни технологии, и живот с Природата…