ЦЕНИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В ДДС И ДЛ ПРЕЗ 2008

Вашето ловно пътуване в България може да осъществите след сключване на договор с ловното стопанство, в което ще ловувате или с агенция за ловен туризъм. Договорът може да бъде подписан лично от Вас или от Вашият ловен агент.

При пристигането си на летището чуждестранният гост следва да представи на граничните и митническите служители следните документи:

- Личния си паспорт;

- Паспорта/разрешителното на оръжието от страната, в която живее;

- Ловния билет или удостоверение;

На предоставените две статистически бланки трябва да се впише марката на оръжието, калибъра и номера му. Попълнените екземпляри се предават на служителите, които проверяват оръжието, подписват и подпечатват бланките. Единият екземпляр остава в митницата, а другият следва да се съхранява с паспорта.

Вие ще бъдете посрещнат на летището от представител на лицето, с което сте сключили договор за Вашето ловно пътуване. Ще бъдете придружавани от преводач по време на целият Ви престой. Директорът на ловното стопанство издава разрешителното за лов и прави организацията на самото ловуване, така както предварително е уточнено.

Отстреляните трофеи от благороден елен, лопатар и сърна се заплащат на база теглото им, като се измерват 24 часа след почистването и изваряването им. Отстреляните трофеи от дива свиня се заплащат на база на средноаритметично от дължината на бивните, тези от муфлон – средноаритметично от дължината на рогата. Трофеите от дива коза, както и кожата на кафявата мечка се заплащат на база оценката им по международната точкова система CIC. Издава се протокол, в който се нанасят деня (датата) на отстрела, часа на отстрела и теглото на трофея. Оценката на трофея се извършва от държавна оценителна комисия.

Ловни стопанства изготвят всички необходими документи за износа на Вашите трофеи, а именно:

- оценителен протокол издаден от държавната комисия за оценка на ловни трофеи;

- разплащателен протокол издаден от същата комисия;

- ветеринарно-санитарен сертификат;

- митническа декларация или опростена митническа декларация;

- CITES- за видовете дивеч, които са включени в конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора;

- Invoice - фактура.


БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН


Благородният елен е символ на българското ловно стопанство. Благодарение на
богатия естествен биотоп и правилното стопанисване са се развили особено силни
популации с много добри трофейни качества – с мощни, красиви и симетрични корони,
тъмни щанги богато оперлени, с дълги равномерно разположени шипове и бели
върхове/краища.
В България благородния елен се ловува на ход и от чакало. По време на брачния
период лова е най успешен и е едно неповторимо изживяване.
В много ловни стопанства в страната могат да се добият трофеи от благороден елен
от над 910
кг. Капитални трофеи с тегло над 1214
кг предлагат ловните стопанства в
североизточна България. Благородните елени населяващи планинските стопанства в
Родопите, Витоша, Стара планина, са с тегло между 79
кг. В районна на Балчик ( на
Черно море) е отстрелян найтежкият
трофей с 19,2 кг.
През миналия ловен сезон бяха отстреляни над 20 трофея, които са оценени с над
230 CIC точки.
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН CERVUS
ELAPHUS L.
Срок за ловуване:

мъжки и приплоди от
1 септември до 31 януари

женски
от
1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.
Шилар 200 €
до 4,00 кг 600 €
от 4,00 до 5,00 кг 600 € + 3 € *
от 5,00 до 6,00 кг 900 € + 5 € *
от 6,00 до 7,00 кг 1400 € + 6 € *
от 7,00 до 8,00 кг 2000 € + 8 € *
от 8,00 до 9,00 кг 2800 € + 10 € *
от 9,00 до 10,00 кг 3800 € + 12 € *
от 10,00 до 11,00 кг 5000 € + 30 € *
от 11,00 до 12,00 кг 8000 € + 40 € *
от 12,00 до 13,00 кг 12000 € + 70 € *
над 13,00 кг 19000 € + 80 € *

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута 150

За отстрелян приплод 100

След 15.10. се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

ДИВА СВИНЯ

В България ловът на дива свиня е много обичан,предпочитан и богат на традиции.
Ловува се от чакало, на гонка, а в някои ловни райони и на ход чрез издебване. Много
добри трофеи от глиган има във всички области на страната. Типично за трофеите от
планинските масиви са големи ширини на глигите, които осигуряват висока оценка и
наймалкото
бронзов медал. Отстрелваните глигани са с дължина 2024
см, почти
винаги са оценявани със сребърни и златни медали. Отстрелват се също глигани с
дължина на глигите над 24 см. Найдобрият
период за лов от чакало е малко преди или
след пълнолуние от ноември до март. През 2006 г. бяха отстреляни много капитални
глигани с оценка над 120 CIC точки. Най-дългите
измерени отстреляни глиги по време
на отминалия ловен сезон са 28,8 см.
Националният рекорд е отстрелян в Родопите и е с оценка 158,20 CIC точки. В
продължение на 18 г /до 2004год/ беше и световен рекорд..

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:
Срок за ловуване – целогодишно
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби
до 14,00 см 300 €
от 14,00 до 16,00 см 300 € + 10 € *
от 16,00 до 18,00 см 500 € + 10 € *
от 18,00 до 20,00 см 700 € + 15 € *
от 20,00 до 22,00 см 1000 € + 30 € *
над 22,00 см 1600 € + 60 € *

* Забележка: за всеки следващ милиметър.
За отстреляна дива свиня до 1 год. 50€
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 100 €
За отстреляна женска над 2 гoд. 500€
За ранен и ненамерен глиган 500€
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.
От 01.05. до 31.08. се прави до10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните
животни.
Гонките са едно емоционално и привлекателно изживяване на територията на
цялата страна, независимо дали във високите планини или равнини. Може да се ловува,
както в открити площи, така и в специално заградени и устроени за тази цел големи
ловища (над 300 ха). Гонещите кучета, бягащият дивеч, напрегнатото очакване – това
можете лично да го изживеете в много ловни райони на България.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

Срок за ловуване от
1 октомври до 31 декември
Трофеят се заплаща на база средно аритметично от дължината на долните зъби.
до 14,00 см 300 €
от 14,00 до 16,00 см 400 €
от 16,00 до 18,00 см 500 €
от 18,00 до 20,00 см 700 €
от 20,00 до 22,00 см 1000 €
над 22,00 см 1600 €
За отстреляна дива свиня до 1 год. 50€
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. 100€
За отстреляна женска над 2 г. и над 50 кг изкормена 500€
При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

ЕЛЕН ЛОПАТАР

Този вид дивеч е аклиматизиран в България още преди 100 години. Неговото
стопанисване е особено успешно през последните 3040
години. За разлика от Западна
Европа, в България еленът лопатар живее и на свобода. Само няколко са заградените
стопанства, но те обхващат големи площи – до 4000 хектара. Това е и причината еленът
лопатар у нас да не изгуби дивечовите си инстинкти и да е истински труден обект за
лов. Трофейните екземпляри найуспешно
се ловуват по време на брачният период.
Отстрелват се трофеи с тегла 34
кг. В някой стопанства поради неговата гъстота се
предлагат селекционни програми. Ловува се на издебване или от чакало.
ЕЛЕН ЛОПАТАР CERVUS
DAMA L.
Срок за ловуване: мъжки
и приплоди от
1 септември до 31 януари
женскиот
1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.
Шилар 100 €
до 2,50 кг 500 €
от 2,50 до 3,00 кг 500 € + 4 € *
от 3,00 до 3,50 кг 700 € + 10 € *
от 3,50 до 4,00 кг 1200 € + 16 € *
от 4,00 до 4,50 кг 2000 € + 28 € *
над 4,50 кг 3400 € + 46 € *
*Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута 50€
За отстрелян приплод 50€
След 15.11 се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

МУФЛОН

Муфлонът също е аклиматизиран преди много десетилетия вид и се развива
отлично в някои области на България. Доказателство за това е изключителния трофей с
234,40 CIC точки, отстрелян в ловно стопанство „Воден”. Трябва да знаете, че у нас
видът се стопанисва и ловува само в заградени райони, защото в откритите площи
търпи много големи загуби от вълка и чакала. Рогата на зрелите екземпляри за отстрел
са дълги между 80 и 90 см, симетрични са и са предпочитан трофей за много ловци.
Ловува се на издебване и от чакало.
МУФЛОН OVIS
MUSIMON PALL.
Срок за ловуване: мъжки
целогодишно
женски от
1 септември до 31 януари
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.
до 60 см 800 €
от 60,00 до 70 см 800 € + 50 € *
от 70,00 до 80 см 1300 € + 150 € *
над 80 см 2800 € + 200 € *
* ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки следващ сантиметър
За отстреляна женска 50€
За отстрелян приплод 50€

СЪРНА

От края на пролетта до началото на есента за поголямата
част от сезона за лов е
забранен едрият дивеч. Но ловът на сръндак е разрешен през този период. През май или
в началото на юни, сутрин рано и привечер – това е подходящо време. Другата добра
възможност е септември, а за послабите
трофеи може и октомври. В България сърната
е повсеместно разпространена и
в полето, и в планините. Ловът на сръндаци не е
лесен, но чакането и издебването си заслужават, за да добиете трофей с тегло около
300450
г. в планинските ловни стопанства и 400 550
гр. в полетата на Североизточна
България. Трофеите от български сръндак са симетрични, рогата са дълги и добре
оперлени.
СЪРНА CAPREOLUS
CAPREOLUS L.
Срок за ловуване: мъжки
– от 1май до 30 октомври
женски
и приплоди от
1 септември до 30 октомври
Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се
приспадат 90гр.
до 250 гр 150 €
от 250 до 300 гр 150 € + 3 € *
от 300 до 350 гр 300 € + 4 € *
от 350 до 400 гр 500 € + 8 € *
от 400 до 450 гр 900 € + 12 € *
от 450 до 500 гр 1500 € + 20 € *
над 500 гр 2500 € + 25 € *
* Забележка: за всеки следващ 1 грам.
За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна сърна 50€
За отстрелян приплод 50€

ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН /ЗУБЪР/ BISON
BONASUS L.

Срок за ловуване: мъжки
– целогодишно; женски и приплоди от
1 септември до
31 декември
Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.
до 130,00 т 1650 €
от 130,01 до 150,00 т 2180 €
от 150,01 до 170,00 т 3270 €
над 170,01 т 4350 €
За отстреляна женска 1650€.
За отстрелян приплод 830€.

ТИБЕТСКИ ЯК BOS
MUTUS P.

Срок за ловуване: мъжки
– целогодишно; женски и приплоди от
1 септември до
30 октомври
За отстрела се заплаща за мъжки и женски 2000€

ГЛУХАР

България е една от малкото страни в Европа, в която може да се отстреля този рядък
и ценен трофей в периода на токуването на птиците. Токуването на глухарa призори,
преди изгрева на слънцето, в девствените гори, добрата организация на лова и
професионалния водач – това може да изживеете в някой от планинските ловни
стопанства. Естествените местообитания на глухара са във високите части на Родопите
и Рила и понякога поради натрупания сняг ловуването е трудно. Отстрелват се глухари
с тегло между 45
кг.
ГЛУХАР TETRAO
UROGALLUS L.
Срок за ловуване: мъжки от
15 април до 15 май
За отстрелян глухар се заплаща 1000 €.

При спазване на процедурите, предвидени в Закона за биологичното разнообразие
за следните видове:

КАФЯВА МЕЧКА URSUS
ARCTOS L.

Трофеят се заплаща на база кожата, неосолена, измерена по международната точкова
система CIC.
до 300,00 т 4500 €
от 300,00 до 350,00 т 4500 € + 50 € *
от 350,00 до 400,00 т 7000 € + 79 € *
над 400,00 т 10950 € + 200 € *
* За всяка следваща точка

ДИВА КОЗА

Дивата коза се ловува, но по специален режим определен със Закона за
биологичното разнообразие, съобразено с Директивите на Европейския съюз.
Дивата коза се среща във всички високи планини на България – Рила, Родопите,
Пирин и Стара планина. Rupicarpa Balkanika е местният подвид. Ловните райони, които
обитава са разположени обикновено на над 1800 м надморска височина. Ловът й е
труден, но изключително емоционален. Издебването на дива коза в девствените и
недокосвани от човек биотопи е едно незабравимо преживяване. В Родопите може да се
ловува на дива коза дори и на 800 м над морското равнище. Трофеите, които се
предлагат за отстрел са между 85110
CIC точки, найчесто
над 95 CIC точки.
ДИВА КОЗА RUPICAPRA
RUPICAPRA L.:
Срок за ловуване: мъжки
от
1 декември до 15 януари и от 10 април до 10 май
женски
от
15 септември до 31 октомври
Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.
до 80,00 т 810 €
от 80,00 до 85,00 т 810 € + 26 € *
от 85,00 до 90,00 т 940 € + 38 € *
от 90,00 до 95,00 т 1130 € + 65 € *
95,00 до 100,00 т 1455 € + 99 € *
над 100,00 т 1950 € + 130 € *
* За всяка следваща точка

ДИВА КОТКА FELIS
SILVESTRIS SCHREB 120€

Срок за ловуване: от 1 октомври до 28 февруари

ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1. ЗАЕК LEPUS
EUROPEUS/ PALL/ 30 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември

2. НУТРИЯ MIOCASTOR
COYPUS MOL 15 €
Срок за ловуване: от 1 септември до 28 февруари

3.ФАЗАН РHASIANUS
COLCHICUS /L/ 8 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

4. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ. 6 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА ANAS
ALBIFRONS /SCOP/ 20 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

6. ЯРЕБИЦА PERDIX
PERDIX /L/ 20 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

7. КЕКЛИК ALECTORIS
GRAECA CIPRIOTES /HARTERT/ 15 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

8. ГОРСКИ БЕКАС SCOLOPAX
RUSTICOLA /L/ 20 €
Срок за ловуване: от 15 август до 28 февруари

9. ГРИВЕК COLUMBA
PALUMBUS /L / 3 €
Срок за ловуване: от 15 август до 28 февруари

10. ГУРГУЛИЦА STREPTOPELIA
TURTUR /L/ 3 €
Срок за ловуване: от 15 август до 30 октомври

11. ПЪДПЪДЪЦИ COTURNIX
COTURNIX /L/ 3 €
Срок за ловуване: от 15 август до 30 октомври

12. ТОКАЧКА NUMIDA
MELEAGRIS L. 6 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНАGALLINAGO
GALLINAGO 3 €
Срок за ловуване: от 15 август до 28 февруари

ХИЩНИЦИ
В България тяхната гъстота е голяма и ловът им е разрешен. За разлика от повечето
страни на Европа, където хищниците не са познати като ловен вид или ако ги има те са
под специално ползване. Изключително рядко е разрешен ловът им. През зимните
месеци у нас можете да ловувате успешно на вълци и чакали чрез издебване, на чакало
или дори на гонка.
Годишно се отстрелват стотици лисици, около 300 вълка и 4000 чакала.

1. ВЪЛК CANIS
LUPUS L 220 €
Срок за ловуване: целогодишно

2. ЛИСИЦА VULPES
VULPES 6
Jagdzeit: – ganzjährig

3. ЧАКАЛ CANIS
AUREUS L. 6 €
Срок за ловуване: целогодишно

4. БЯЛКА MARTES
FOINA L. 6 €
Срок за ловуване: целогодишно

5. ЧЕРЕН ПОР MUSTELA
PUTORIOS L. 6 €
Срок за ловуване: целогодишно

Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

ДИВЕЧОВО МЕСО

1. ЕЛЕНИ 3 € за кг. *
2. СЪРНИ 3 € за кг.
3. МУФЛОНИ 1.5 € за кг .*
4. ДИВИ СВИНЕ 1.5 € за кг.*
5. ДРУГИ ВИДОВЕ ЕДЪР ДИВЕЧ 1.5 € за кг. *
6. ЗАЕК 5 € за 1 бр.
7. ФАЗАН 2 € за 1 бр.
8. ПАТИЦА, ТОКАЧКА 1 € за 1 бр.
9. ГЪСКА 1 € за 1 бр.
10. ГРИВЕК,ГУРГУЛИЦА, ПЪДПЪДЪК 1 € за 1 бр.
11. ЯРЕБИЦА , КЕКЛИК И БЕКАС 1 € за 1 бр.
12. ДИВА ПУЙКА 6 € за 1 бр.
*за трофейни животни през брачния период 1 €
Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително
ветеринарен сертификат.
НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

1. ЗУБЪР И ТИБЕТСКИ ЯК 150 €
2. ДРУГИ 100 €
Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част
от нея.
Допълнителни условия
А./ Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло,
измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им.. В случаите, когато
този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за
влажност.
Б/ Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без
глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15, ловецът може да откаже да
придобие трофея и съответно не го заплаща.
В/ За ранен и ненамерен едър дивеч(освен при групов лов на дива свиня и
индивидуален лов на глиган), се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния
дивеч (при трофейните според завката).
Услуги
Повече от 50 години България е предпочитана дестинация от много европейски ловци.
През целия този период се натрупа много опит, запазиха се традициите в услугите и
затова Вашето ловно пътуване в България ще бъде приятно и ще остане в спомените Ви
не само с отстреляните трофеи. Настаняването във всички ловни резиденции и домове е
уютно и особено вкусната българска кухня и обслужването ще отговорят на високите
Ви изисквания. Персоналът е обучен и любезен. На Ваше разположение са
професионалните ловни водачи, чиито опит гарантира успешният Ви лов. Вие трябва
да изберете желания от Вас вид дивеч и ние ще Ви препоръчаме найдобрите
ловни
стопанства за Вашия лов.
Нощувка със закуска съгласно категоризацията на ловната база:
в
ловна резиденция единична
стая 50 €, двойна 60€
в
ловен дом единична
стая 40 €, двойна 50€
в
ловна хижа единична
стая 20 €, двойна 30€
Храноден :
обяд 20

вечеря 20

40 €
Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и
високоалкохолните
напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора, поставен на
видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните
обяд или вечеря.
Ловен водач за един ден 30 €
Преводач за един ден 60 €
Цена за групов лов 80 € за един ловец дневно
Цена за групов лов на дива свиня без услуги 30 € за един ловец дневно
Моторно превозно средство дневно 40 €
Фотолов за един ден с водач 15 €
Трансфер (място на пристигане – стопанство място
на отпътуване):
за
микробус и лек автомобил 0.7
€ за км., но не повече от 300 €
Всички цени са в евро с включен ДДС..
Запазваме си правото за промени.

Звено за национална реклама и координация на ловния туризъм.
НАСЛУКА!

Ако този блог ви е харесал и информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да пуснете един два патрона ;)
Благодаря ви!

http://www.cockeri.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Xenos::Bushcraft - Блог за бушкрафт, примитивни технологии, и живот с Природата…