ЦЕНИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ ПРЕЗ 2010 -2011

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2010 г., ДО 01.03.2011Г. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДИВЕЧА СТОПАНИСВАН И ПОЛЗВАН ПО ЧЛ. 2, АЛ. 3 ОТ ЗЛОД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

I. ЕДЪР ДИВЕЧ

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари

- женски - от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

От 4.00кг до 5.00 кг 600 € + 3 € *

От 5.00кг до 6.00 кг 900 € + 5 € *

От 6.00кг до 7.00 кг 14 00 € + 6 € *

От 7.00кг до 8.00 кг 2000 € + 8 € *

От 8.00кг до 9.00 кг 2800 € + 10 € *

От 9.00кг до 10.00 кг 3800 € +12 € *

От 10.00кг до 11.00 кг 5000 € + 30 € *

От11.00кг до 12.00 кг 8000 € + 40 € *

Над 12.00 кг 12000 € + 80 € *

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута над 2 г. - 150

Селекционен отстрел:

ü до 2 г. – 100 €

ü от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. – 300 €

След 30.10. се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

ДИВА СВИНЯ- SUS SCROFA L.

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

Срок за ловуване – целогодишно

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби

До 14 см 300 €

От 14 см до 16 см 300 € +10 € *

От 16 см до 18 см 500 € +10 € *

От 18 см до 20 см 700 € +15 € *

От 20 см до 22 см 1000 € +30 € *

Над 22 см 1600 € + 60 € *

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год. - 50

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 100 €

За отстреляна женска над 2 гoд. - 500

За ранен и ненамерен глиган - 500 €

За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.

От 01.05. до 31.08. се прави до10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

Срок за ловуване - от 1 октомври до втората неделя на месец януари.

Групов лов в ловни дворове към БИСД – от 1 октомври до последния ден на февруари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

До 14 см 300 €

От 14 см до 16 см 400 €

От 16 см до 18 см 500 €

От 18 см до 20 см 700 €

От 20 см до 22 см 1000 €

Над 22 см 1600 €

За отстреляна дива свиня до 1 год. -50 €

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. - 100

За отстреляна женска над 2 г. и над 50 кг изкормена - 500 €

При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

ЕЛЕН ЛОПАТАР - CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари

- женски - от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

Шилар 100

До 2 кг 400 €

От 2 кг до 2.5 кг 400 + 2 € *

От 2,5 кг до 3,0 кг 500 + 4 € *

От 3,0 кг до 3,5 кг 700 + 10 € *

От 3,5 кг до 4,0 кг 1200 + 16 € *

Над 4,0 2000 +30 € *

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута - 50 €

За отстрелян приплод - 50 €

След 30.11 се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

МУФЛОН - OVIS MUSIMON PALL.

Срок за ловуване: - мъжки - целогодишно

- женски - от 1 септември до 31 януари

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

До 50см 600

От 50 до 60 см 600 + 20 € *

От 60 до 70 см 800 + 50 € *

От 70 до 80 см 1300 + 150 € *

Над 80см 2800 + 200 € *

*Забележка: За всеки следващ сантиметър

За отстреляна женска - 50 €

За отстрелян приплод - 50 €

За трофеи над 230,.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

СЪРНА - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: - мъжки от 1 май до 30 октомври

- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.

До 250 гр 150 €

От 250 гр до 300 гр 150 + 3 € *

От 300 гр до 350 гр 300 + 4 € *

От 350 гр до 400 гр 500 + 8 € *

От 400 гр до 450 гр 900 + 12 € *

Над 450 гр 1500 + 30 € *

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.

За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна сърна - 50

За отстрелян приплод - 50 €

ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН /ЗУБЪР/ - BISON BONASUS L.

Срок за ловуване: - мъжки – целогодишно; женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември

Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

До 130 точки 1650 €

От 130.01 точки до 150.00 точки 2180 €

От 150.01 точки до 170.00 точки 3270 €

Над 170.01 точки 4350 €

За отстреляна женска - 1650 €.

За отстрелян приплод - 830 €.

ТИБЕТСКИ ЯК - BOS MUTUS P.

Срок за ловуване: - мъжки – целогодишно; женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

За отстрела се заплаща за мъжки и женски - 2000 €

ГЛУХАР - TETRAO UROGALLUS L.

Срок за ловуване: мъжки - от 15 април до 15 май

За отстрелян глухар се заплаща 1000 €.

При спазване на процедурите, предвидени в Закона за биологичното разнообразие за следните видове:

КАФЯВА МЕЧКА - URSUS ARCTOS L.

Трофеят се заплаща на база кожата, неосолена, измерена по международната точкова система CIC.

До 300.00 точки 4500 €

От 300.00 точки до 350.00 точки 4500 + 50 € *

От 350.00 точки до 400.00 точки 7000 + 79 € *

Над 400.00 точки 10950 + 200 € *

* За всяка следваща точка

ДИВА КОЗА - RUPICAPRA RUPICAPRA L.:

Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

До 80.00 точки 810 €

От 80.00 точки до 85.00 точки 810 + 26 € *

От 85.00 точки до 90.00 точки 940 + 38 € *

От 90.00 точки до 95.00 точки 1130 + 65 € *

От 95.00 точки до 100.00 точки 1455 + 99 € *

Над 100.00 точки 1950 + 200 € *

* За всяка следваща точка

ДИВА КОТКА - FELIS SILVESTRIS SCHREB - 120 €

ІІ. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1. ЗАЕК - LEPUS EUROPEUS/ PALL/ - 30 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември

2. НУТРИЯ - MIOCASTOR COYPUS MOL - 15 €

Срок за ловуване: от 1 ноември до 28 февруари

3.ФАЗАН - РHASIANUS COLCHICUS /L/ - 10 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

4. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ. - 6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до последния ден на февруари.

5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА - ANAS ALBIFRONS /SCOP/ - 20 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

6. ЯРЕБИЦА - PERDIX PERDIX /L/ - 20 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

7. КЕКЛИК - ALECTORIS GRAECA CIPRIOTES /HARTERT/ - 15 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

8. ГОРСКИ БЕКАС - SCOLOPAX RUSTICOLA /L/ - 20 €

Срок за ловуване: от 8 август до 28 февруари

9. ГРИВЕК - COLUMBA PALUMBUS /L / - 3 €

Срок за ловуване: от 1 септември до 28 февруари

10. ГУРГУЛИЦА -STREPTOPELIA TURTUR /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от 1 септември до 30 ноември

11. ПЪДПЪДЪЦИ - COTURNIX COTURNIX /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от 1 септември до 30 ноември

12. ТОКАЧКА - NUMIDA MELEAGRIS L. - 6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

Фермерно произведени от 1 октоври до 28 февруари

13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА- GALLINAGO GALLINAGO - 3 €

Срок за ловуване: от 8 август до 28 февруари

14. ЧЕРНА ЛИСКА - 1

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

15. СКОРЕЦ - 1

Срок за ловуване: целогодишно

ІІІ. ХИЩНИЦИ

1. ВЪЛК - CANIS LUPUS L - 220 €

Срок за ловуване: целогодишно

2. ЛИСИЦА - VULPES VULPES - 6

Срок за ловуване: целогодишно

3. ЧАКАЛ - CANIS AUREUS L. - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

4. БЯЛКА - MARTES FOINA L. - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

5. ЧЕРЕН ПОР - MUSTELA PUTORIOS L. - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

ІV. ДИВЕЧОВО МЕСО

1. ЕЛЕНИ - 3 € за кг. *

2. СЪРНИ - 3 € за кг.

3. МУФЛОНИ - 1.5 € за кг .*

4. ДИВИ СВИНЕ - 1.5 € за кг.*

5. ДРУГИ ВИДОВЕ ЕДЪР ДИВЕЧ - 1.5 € за кг. *

6. ЗАЕК - 5 € за 1 бр.

7. ФАЗАН - 2 € за 1 бр.

8. ПАТИЦА, ТОКАЧКА - 1 € за 1 бр.

9. ГЪСКА - 1 € за 1 бр.

10. ГРИВЕК,ГУРГУЛИЦА, ПЪДПЪДЪК - 1 € за 1 бр.

11. ЯРЕБИЦА , КЕКЛИК И БЕКАС - 1 € за 1 бр.

12. ДИВА ПУЙКА - 6 € за 1 бр.

*- за трофейни животни през брачния период - 1 €

Забележка: за цялото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително ветеринарен сертификат.

V. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

1. ЗУБЪР И ТИБЕТСКИ ЯК - 150 €

2. ДРУГИ - 50 €

Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ

Допълнителни условия

А./ Директорите на ДЛС имат право да предлагат пакетни цени след одобрение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Б/ Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им.. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.

В/ Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.

Г/ За ранен и ненамерен едър дивеч(освен при групов лов на дива свиня и индивидуален лов на глиган), се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч (при трофейните според заявката).

Д/ Преводачът, чужд контрагент или представител на фирмата-посредник, придружаващи ловеца/ловците заплаща за храна и нощувка, съгласно наредбата за командировки в страната.

Е/ Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената на нощувката и храната.

Ж/ Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.

З/ Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най- късно до 10 дни преди провеждането на лова.

Услуги

Нощувка със закуска съгласно категоризацията на ловната база:

- в ловна резиденция - единична стая 50 €, двойна 60€

- в ловен дом - единична стая 40 €, двойна 50€

- в ловна хижа - единична стая 20 €, двойна 30€

Храноден :

обяд - 20 €

вечеря - 20

40 €

Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и високо-алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните обяд или вечеря.

Ловен водач за един ден - 50 €

Носач за един ден - 15 €

Цена за групов лов на дива свиня - 80 € за един ловец дневно

Моторно превозно средство дневно - 50 €

Фотолов - за един ден с водач - 20 €

Ловно куче за един ден - 10 € дневно

Пансион за ловно куче - 15 €

Трансфер (място на пристигане – стопанство - място на отпътуване):

- за микробус и лек автомобил - - 0.7 € за км., но не повече от 300 €

Всички цени са в евро с включен ДДС.

Ценоразписа е минимален и стопанисващите дивеча могат да договарят по-високи цени.

Комисионната (отстъпката) е до 15 % от договорените брутни цени.

Запазваме си правото за промени.

НАСЛУКА!Ако този блог ви е харесал и информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да пуснете един два патрона ;)
Благодаря ви!

http://www.cockeri.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Xenos::Bushcraft - Блог за бушкрафт, примитивни технологии, и живот с Природата…